Nīderlandes

Nīderlandes prezidentūra vadīs ES Padomes darbu 2016. gada I pusgadā. Nīderlandes prezidentūra ir izvirzījusi prioritātes lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā savā programmā uzsverot, lauksaimniecības nozīmību Eiropas ekonomikas un pasaules pārtikas nodrošinājuma kontekstā. Šobrīd pasaule saskaras ar izaicinājumu līdz 2050. gadam nodrošināt pārtiku vismaz deviņiem miljardiem pasaules iedzīvotāju. Risinājumus varētu meklēt klimata pārmaiņām pielāgotā lauksaimniecībā, kā arī samazinot pārtikas atkritumus visā ražošanā un pārtikas piegādes ķēdē gan Eiropā, gan ārpus tās.

Nīderlandes prezidentūras laikā notiks viedokļu apmaiņu par dalībvalstu pieredzi darbā ar jaunāko Kopējās lauksaimniecības politikas reformu, uzsākot diskusiju arī par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tāpat Nīderlandes prezidentūra vērsīs Komisijas uzmanību uz īstermiņā nepieciešamajām vienkāršošanas aktivitātēm. Uzmanība tiks veltīta arī tirgus situācijas attīstībai, īpaši tādos jūtīgajos cūkgaļas un piensaimniecības sektoros.

Tāpat Nīderlandes prezidentūra pievērsies antimikrobiālās rezistences mazināšanai. Š.g. 9.-10. februārī tiks organizēta arī augsta līmeņa konference par šo tēmu. Tāpat svarīgs jautājums, kur Nīderlandes prezidentūra centīsies panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu, ir Oficiālo kontroļu regula.

Vienlaikus tiks risināts arī jautājums par nelīdzsvarotību starp patentu un augu selekcionāru tiesībām, kas kavē brīvu piekļuvi ģenētiskajiem resursiem, kas ir nozīmīga augu pavairošanai.

Zivsaimniecības jomā Nīderlandes prezidentūra centīsies panākt padziļinātu ilgtspēju, kas ir saskaņā ar jauno Kopējās zivsaimniecības politiku. Prioritāte ir noslēgt vienošanos par daudzgadu plānu ilgtspējīgai zivju krājumu pārvaldībai un jautājums par izkraušanas pienākuma paplašināšanu, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu. Tādēļ Nīderlandes prezidentūra arī vēlas veikt pasākumus “zilās izaugsmes” un pārtikas nodrošinājuma jomā.

Iespējams, sagaidāma arī diskusija par Eiropas Revīzijas palātas un Eiropas Komisijas novērtējumu attiecībā uz ES meža politiku un ES centieniem apkarot tirdzniecību ar nelegāli iegūtiem kokmateriāliem. Pamatojoties uz šo, Nīderlandes prezidentūra centīsies panākt efektīvāku, saskaņotu pieeju, kas stiprinās centienus, lai apturētu atmežošanu.