Papildu informācija “Grozījumi atbalsta shēmā SA.43678 (2015/XA)

Papildu informācija “Grozījumi atbalsta shēmā SA.43678 (2015/XA) “Pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”” (turpmāk – apakšpasākumi) saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141 38.pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis: 

Latvija informē, ka atbalsta mērķis ir:

  • nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par mežsaimniecības, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem;
  • nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, jaunu darījumdarbību iespēju un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem.

 

Lai uzlabotu un saglabātu mežsaimniecības nozares konkurētspēju un palielinātu uzņēmumu produktivitāti, uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem, ir jāveicina darbinieku izglītošana un uzņēmumu vadības profesionalitātes līmeņa celšana, lai ieviestu modernas un efektīvas uzņēmumu pārvaldības sistēmas, tehnoloģijas un iekārtas. Savukārt, lai sekmētu privāto meža īpašnieku iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā, ir būtiski paaugstināt viņu zināšanu līmeni un prasmes meža apsaimniekošanā – mežaudžu kopšanā, atjaunošanā un augstvērtīga reproduktīvā materiāla izmantošanā, kā arī mežsaimniecības plānošanā.

 

Efektīvai vides pasākumu īstenošanai lauksaimniekiem, mežu īpašniekiem un citiem vides pasākumu ieviešanā iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem nepieciešama minimālā apmācība vides un klimata pārmaiņu jomā – par vides un klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumu nozīmi, saturu un veicamajām darbībām.

 

Apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros plānotas teorētiskas un praktiskas mācības, kā arī praktiskas mācības citās valstīs. Plānots, ka praktiskas mācības aizņems 30 līdz 60 procentu no kopējā mācību kursa. Mācību ilgums paredzēts no 16 līdz 160 stundām, kas jāīsteno viena gada periodā, sākot no pirmās mācību norises dienas.

 

Apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros tiek plānoti mežu apmeklējumi, kas ir organizēti grupās un nav ilgāki par sešām dienām.

 

2) Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte: 

Latvijas iestādes apliecina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”” 22. un 54.punktam attiecināmās izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 38.panta 3.punkta a) un c) apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām. 

 

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”” 20. un 53.punktā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 38.panta 6.punktā noteikto apmēru.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”” 14.1. un 48.1.apakšpunktu. 

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 107.panta 3. punkta „c” apakšpunktu un kad tai tiks piešķirta Eiropas Komisijas identifikācijas numurs.

 

Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”” 1.un 2.pielikumu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – juridiskais pamats) 53.punktu. Tomēr atbalstu saskaņā ar juridiskā pamata grozījumu 10. punktu, var piešķirt grūtībās nonākušam uzņēmumam tādā gadījumā, ja atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet ir nonācis grūtībās regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā laikposmā.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

 

Atbalsta shēmas grozījumi attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā ,kā arī budžetu un atbalsta shēmas ilgumu. Citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).