Papildus informācija „Grozījumi atbalsta shēmā SA.52542 „Atbalsts kredītgarantiju veidā””

Papildus informācija „Grozījumi atbalsta shēmā SA.52542 „Atbalsts kredītgarantiju veidā”” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  14., 17. un 18.pantu.

 

1) Atbalsta mērķis: 

AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (turpmāk – attīstības finanšu institūcija) piešķir kredītu garantijas par kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības (turpmāk – kredītiestāde) līdzekļiem piešķirtiem kredītiem (aizdevumiem, finanšu līzingam un faktoringam), ja tiem nav pietiekama kredīta nodrošinājuma, lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumu projektiem, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā iekļauto lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi,

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:

Attīstības finanšu institūcija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts):

- 7.1. apakšpunktu garantijas piešķirs ievērojot Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 14. panta 6., 12. un 13.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāti.

- 7.2. apakšpunktu garantijas piešķirs ievērojot Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 17. panta 5., 9. un 10.punktā noteiktās attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāti. 

- 7.3. apakšpunktu garantijas piešķirs ievērojot Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 18. panta 7.punktu noteiktās attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāti.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar noteikumu projekta 6. punktu.

 

4) Cita informācija:

Grozījumi atbalsta shēmā SA.52542 „Atbalsts kredītgarantiju veidā” attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā. Atbalsta shēmas ilgums noteikts saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (ES) Nr.702/2014 darbības ilgumu. Atbalsta shēmas SA.52542 iepriekš paziņotais budžets un pārējie saskaņotie nosacījumi ar Eiropas Komisiju paliek nemainīgi. 

 

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108. panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1.panta 6.punkta c) apakšpunktā un 2. panta 14) punktā. 

 

Atbalsts tiks piešķirts ievērojot Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 5.punkta a) apakšpunktu.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 2punkta c) apakšpunktā un 4.punktā noteiktās prasības par informācijas publicēšanu.

 

Ziņojums

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)