Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.40999 (2015/XA) “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai,..

Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.40999 (2015/XA) “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 31. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai. Atbalstu paredzēts sniegt pretendentam, kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai saskaņā ar regulas Nr.702/2014. 2.panta 50.punktu, ir reģistrēts Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, un nodarbojas ar lauksaimniecības augu selekciju.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Atbalsts paredzēts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 31. panta 6. un 7.punktu 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

 

Attiecināmās izmaksas: 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” (turpmāk – juridiskā pamata projekts) 157. punkts:

 

1. atalgojums un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumui pētniekiem, pētniecības tehniskajam personālam un palīgpersonālam, ciktāl tas nodarbināts pasākuma izpildē;

 

2. aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas. Ja aparatūras un iekārtu kalpošanas laiks pārsniedz zinātniskā pasākuma ilgumu, tad par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

 

3. pakalpojumu izmaksas, kā arī izmaksas par šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kartupeļiem – par izturības pārbaudi pret kartupeļu cistu nematodi un vēzi;

 

4. inventāra, instrumentu un materiālu iegādes izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu;

 

5. tehnikas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

 

6. izmaksas, kas saistītas ar telpu īri un apsaimniekošanu, sakaru pakalpojumu izmaksas, kā arī tādu biroja preču iegādes izmaksas, kuru kalpošanas laiks nav ilgāks par vienu gadu. Uz šo apakšpunktu attiecas tikai tās izmaksas, kas ir noteiktas rakstiski kā procentuālā vai proporcionālā daļa no tādām atbalsta pretendenta darbības un uzturēšanas izmaksām, kuras ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

 

7. ar pasākuma īstenošanu saistītās degvielas izmaksas.

 

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošinātas saskaņā ar juridiskā pamata projekta 8.9.apakšppunktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.2.5.apakšpunktā minēto atbalstu (selekcijas materiāla novērtēšanai) piešķir ievērojot regulas Nr.702/2014 6.panta 2.punktu.

 

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. 

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam pretendentam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Latvijas iestādes apņemas nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4.punktā noteiktās prasības.

 

Grozījumi atbalsta shēmā SA.40999 attiecas tikai atbalsta shēmas budžeta palielinājumu un atbalsta termiņa pagarinājumu

 

Atbalsta shēmas SA.40999 citi nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Vispārīgie nosacījumi