Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.41408 (2015/XA) „Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā”

Papildus informācija “Grozījumiem atbalsta shēmā SA.41408 (2015/XA) „Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā”” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  40. pantu.

 

1) Atbalsta mērķis: 

Latvija informē, ka atbalsta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot un pārbūvēt meliorācijas sistēmas un uzbūvēt vai pārbūvēt ražošanai nepieciešamos laukumus un pievadceļus. Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņemt var tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi.

 

2) Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte: 

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” 6. un 7.pielikumu tiks nodrošināts, ka investīciju projektu gadījumā Regulas (ES) Nr. 702/2014 40. panta 5.punkta c) apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmās izmaksas tiks piemērotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 40. panta 6.punkta a) apakšpunktu. 

 

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Ministru 2014.gada 30.septembra kabineta noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” 7.pielikumā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 40. panta 8.punktā noteikto apjomu. 

 

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam, kas noteikta Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 6.pielikumā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 4. panta 1.punkta i) apakšpunktā noteikto apjomu.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 26.punktu. 

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. 

 

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēma netiks uzsākat pirms Lauku attīstības programmas 2014.-20020.gadam apstiprināšanas.

 

Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1.panta 6.punkta c) apakšpunktā un  2.panta 14) punktā un 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 9.3.apakšpunktu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu. 

 

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsts paredzēts neienesīgiem ieguldījumiem un ieguldījumiem, kas paredzēti tikai mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 11.4.apakšpunktu.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

 

Atbalsta shēmas grozījums attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā, kā arī atbalsta shēmas ilgumu. Atbalsta shēmas budžets netiek grozīts un citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

1) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” 

2) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 

3) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi (Nr.599)

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).