Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.42658 (2015/XA) “Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki,...

Papildus informācija grozījumiem atbalsta shēmā SA.42658 (2015/XA) “Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  34. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis: 

Latvijas iestādes informē, ka atbalsta mērķis - ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās pēc vēja un uguns postījumiem, kaitēkļu un slimību bojājumiem cietuša meža potenciāla atjaunošana. Pasākumā atbalstītās darbības ir vērstas uz ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās, pēc vēja, kaitēkļu, slimību bojājumiem cietuša meža potenciāla atjaunošanu. Šādos gadījumos būtiski ir veicināt mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanu. Biežākās dabas katastrofas Latvijā, kuru ietekmē tiek iznīcinātas mežaudzes ir vējgāzes, vējlauzes, snieglieces un snieglauzes. Pasākumā atbalstītās darbības meža bojājumu atjaunošanai ir vērstas uz ārējo faktoru ietekmes samazināšanu uz mežaudzēm. 

 

2) Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte: 

Latvijas iestādes apliecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai” apakšpasākuma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai”, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” aktivitātē „ Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalsts tiks piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. panta 5.punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajām darbībām. 

1) Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumu Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai” apakšpasākuma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai” 2.pielikumā, nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. panta 12.punktā noteikto apjomu. 

 

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka tiek izpildīti Regulas (ES) Nr. 702/2014 34. pantā paredzētie nosacījumi. 

 

4) Budžets:

Kopējais atbalsta shēmas budžets ELFLA līdzfinansējums kopā ar valsts līdzfinansējumu ir 6 141 133 EUR apmērā, savukārt ELFLA līdzfinansējums 4 175 970 EUR un valsts līdzfinansējuma daļa ir 1 965 163 EUR EUR apmērā. 32 % valsts līdzfinansējums. Papildu valsts atbalsts 0 EUR.

 

5) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. 

 

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsta shēma netiks uzsākat pirms Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanas.

 

Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā un 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 9.3.apakšpunktu un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 53.punktu. 

 

Latvijas iestādes apliecina, ka atbalsts paredzēts meža atjaunošanai pēc bojājumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai” apakšpasākuma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” aktivitātē „ Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas ar 2016.gada 26.jūniju izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktu.

 

Atbalsta shēmas grozījums attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā, kā arī budžetu un atbalsta shēmas ilgumu. Citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

1) Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”

 

2) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

3) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

 

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193).