Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.39407(2014/XA) „ Atbalsts lopkopības sektoram un atbalsts par kritušiem dzīvniekiem”

Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.39407(2014/XA) „ Atbalsts lopkopības sektoram un atbalsts par kritušiem dzīvniekiem” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  27. panta 1. punkta “a”, “b”  un “c” apakšpunktu.

 

1) Atbalsta mērķis:

Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos. Atbalsts paredzēts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 27. panta 1.punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktu. Atbalsts tiks sniegts subsidēta pakalpojuma veidā primārajiem lauksaimniecības ražotājiem.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” (turpmāk – juridiskā pamata projekts) 12. punktu attiecināmās izmaksas atbilst Komisijas Regulas (ES)  702/2014 27. panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiks nodrošinātas saskaņā ar juridiskā pamata projekta  8.9.apakšppunktu, kas nosaka, ka 2.1.1. apakšpunktā noteikto atbalstu (ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai) piešķir ievērojot regulas Nr.702/2014 6.panta 2.punktu.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā ar juridiskā pamata projekta 7. punktu. Tomēr atbalstu saskaņā ar juridiskā pamata projekta 253.punktu var piešķirt grūtībās nonākušam uzņēmumam tādā gadījumā, ja atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet ir nonācis grūtībās regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā laikposmā. 

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Latvijas iestādes apņemas nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Atbalsta shēmas grozījums attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā un atbalsta shēmas ilgumu. Citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr. L 193)