Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.56175 (2020/XA) „Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”

Papildus informācija par grozījumiem atbalsta shēmā SA.56175 (2020/XA) „Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās” saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/20141  20. pantu.

 

 

1) Atbalsta mērķis:

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un ražotāju dalību pārtikas kvalitātes shēmās – bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā. Atbalsts paredzēts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 20. pantu. Atbalstu paredzēts sniegt lauksaimniekam par sertificētu primāro lauksaimniecības produktu ražošanu.

 

2) Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas: 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” (turpmāk – juridiskā pamata projekts) 220.1. apakšpunkts:

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

1. 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;

2. 120 euro – 160 euro apmērā – par divu vai vairāk nekā divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu. 

 

Juridiskā pamata projekta 221.1.1. apakšpunkts:

Atbalsts nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

1. 110 euro apmērā – par viena sertificēta primārā produkta ražošanu;

2. 120 euro - 160 euro apmērā – par divu vai vairāk nekā divu sertificētu primāro produktu ražošanu. 

 

Juridiskā pamata projekta 221.11. apakšpunkts:

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā atbilstoši sertificēto produktu skaitam paredzēts:

1. 110 euro apmērā – par divu sertificētu primāro produktu ražošanu;

2. 120 euro - 160 euro apmērā – par trīs vai vairāk nekā trīs sertificētu primāro produktu ražošanu. 

 

Juridiskā pamata projekta 222.1. apakšpunkts:

Atbalsts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

430 euro apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam.

 

3) Stimulējoša ietekme: 

Latvijas iestādes apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. pantā 2.punktā noteiktas prasības par stimulējošo ietekmi tiek nodrošinātas saskaņā ar juridiskā pamata projekta 8.9.apakšppunktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minēto atbalstu (pārtikas kvalitātes shēmām) piešķir ievērojot regulas Nr.702/2014 6.panta 2.punktu.

 

4) Cita informācija:

Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums. Latvijas iestādes apņemas, ka grūtībās nonākuši pretendenti tādā nozīmē, kā noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 2.panta 14) punktā, tiks izslēgti no atbalsta shēmas saskaņā juridiskā pamata projekta 7.punktu. Tomēr atbalstu saskaņā ar juridiskā pamata 253.punktu var piešķirt grūtībās nonākušam uzņēmumam tādā gadījumā, ja atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet ir nonācis grūtībās regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā laikposmā.

 

Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam pretendentam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. 

 

Latvijas iestādes apņemas nepiešķirt atbalstu pretendentam, uz kuru attiecas Regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

 

Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9. panta 7. punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Atbalsta shēmas grozījums attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu nosacījumu izņēmumu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta c) apakšpunktā ,kā arī budžetu un atbalsta shēmas ilgumu. Citi atbalsta shēmas nosacījumi netiek būtiski mainīti.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekts

Valsts līmeņa juridiskais pamats - Noteikumu projekta grozījumi

 

1 Komisijas 2014.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu, (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.L 193)