Ministrijas apbalvojumi

Zemkopības ministrijas medaļas „Par centību” un Atzinības raksta nolikums

 

I. Vispārīgais jautājums

 

1. Nolikums nosaka Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) apbalvojumu veidus, apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtību un kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanas nosacījumus, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

 

II. Ministrijas apbalvojumu veidi un to piešķiršanas nosacījumi

 

2. Ministrijas apbalvojumi pēc to nozīmīguma ir šādi:

2.1. ministrijas medaļa „Par centību” un tās apliecība – augstākais ministrijas apbalvojums;

2.2. ministrijas Atzinības raksts.

 

3. Ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību izcilām lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozares privātpersonām (arī ārvalstniekiem) par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā. 

 

4. Ministrijas medaļu „Par centību” piešķir personām, kas:

4.1. ilggadēji, sekmīgi un ar ievērojamiem panākumiem strādā lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozarē, kā arī valsts pārvaldē;

4.2. guvušas nozīmīgus sasniegumus zinātnes, izglītības, valsts pārvaldes un sabiedriskajā darbībā;

4.3. guvušas nozīmīgus sasniegumus lauku ainavas un vides sakārtošanā;

4.4. devušas lielu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā un procesos, kas saistīti ar Latvijas darbību Eiropas Savienībā, kā arī ar panākumiem pārstāvējušas Latviju starptautiskajās organizācijās;

4.5. aktīvi iesaistās pārtikas produktu ražošanā, veicinot pārtikas produktu sortimenta dažādību un ražošanas procesa modernizāciju;

4.6. aktīvi iesaistās un ar radošu pieeju un neatlaidību gūst ievērojamus panākumus Latvijas lauku attīstībā, nelauksaimnieciskajā ražošanā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos;

4.7. devušas lielu ieguldījumu lauku problēmu izpētē, atspoguļošanā, sabiedrības informēšanā, lauku dzīvesveida popularizēšanā un saiknes „lauki – sabiedrība – valsts” uzturēšanā;

4.8. mērķtiecīgi un ar panākumiem darbojas lauku kultūrvides veidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, latviskās dzīvesziņas un lauku sētas garīgo vērtību atklāšanā un saglabāšanā.

 

5. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir personām, kas:

5.1. sekmīgi ieviesušas jaunu tehnoloģiju lauksaimnieciskajā, pārtikas aprites, mežsaimnieciskajā un zivsaimnieciskajā ražošanā;

5.2. devušas radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un vadīšanā;

5.3. izcili veikušas amata pienākumus, ievērojot ētikas un morāles normas, un ar godprātīgu un taisnīgu attieksmi veicinājušas valsts attīstību;

5.4. sekmīgi vada valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, kā arī privāto tiesību juridiskās personas vai šādu personu apvienības;

5.5. ilggadēji un godprātīgi izglītojušas lauku jauniešus.

 

III. Apbalvojumam izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība

 

6. Tiesības ieteikt personu apbalvošanai ar ministrijas apbalvojumiem ir zemkopības ministram (turpmāk – ministrs), ministrijas valsts sekretāram, viņa vietniekam, tās struktūrvienības vadītājam, kura padotībā ir apbalvošanai izvirzāmais pretendents, ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un ar ministrijas nozarēm saistīto nevalstisko organizāciju vadītājam.

 

7. Ierosinājumu par personas apbalvošanu šī nolikuma 6.punktā minētā persona rakstiski iesniedz ministrijas Apbalvošanas padomei (turpmāk – Apbalvošanas padome), ierosinājumā norādot:

7.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi, amatu vai nodarbošanos, zinātnisko grādu un apbalvojumus;

7.2. dzīves aprakstu (Curriculum vitae);

7.3. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu;

7.4. iesniedzēja priekšlikumu par apbalvojuma veidu;

7.5. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. 

 

8. Ierosinājumam par personas apbalvošanu var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.

 

9. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas medaļu „Par centību” var iesniegt vienu reizi kalendārajā gadā līdz 1.oktobrim.

 

10. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Atzinības rakstu var iesniegt visu gadu, neievērojot šī nolikuma 9.punktā noteikto termiņu. 

 

IV. Apbalvošanas padome un tās funkcijas

 

11. Ierosinājumus par ministrijas apbalvojumu piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome. Apbalvošanas padomes sastāvu apstiprina ministrs ar rīkojumu. Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs ir ministrijas valsts sekretārs. Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl no apbalvošanas padomes locekļu vidus. Apbalvošanas padomes locekļi ir ministrijas struktūrvienību vadītāji.

 

12. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas medaļu „Par centību” un Atzinības rakstu Apbalvošanas padome izskata viena mēneša laikā pēc tā iesniegšanas.

 

13. Apbalvošanas padomes sekretariāta funkcijas pilda ministrijas Juridiskā departamenta Personāla nodaļa (turpmāk – Personāla nodaļa).

 

14. Apbalvošanas padomes sēdes sasauc Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs. Apbalvošanas padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Apbalvošanas padomes locekļiem. Apbalvošanas padomes sēdes ir slēgtas.

 

15. Izvērtējot ierosinājumus, Apbalvošanas padome:

15.1.ja nepieciešams, pieaicina iesniedzēju vai citas personas vajadzīgās informācijas sniegšanai, lai pieņemtu lēmumu;

15.2. ja nepieciešams, pēc savas iniciatīvas lūdz atsauksmes par pretendentu un pieprasa citu papildu informāciju;

15.3. lemj par apbalvojuma piešķiršanu.

 

16. Apbalvošanas padome lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Apbalvošanas padomes locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja balss. Ja Apbalvošanas padome lemj par apbalvojuma piešķiršanu Apbalvošanas padomes loceklim, attiecīgais Apbalvošanas padomes loceklis balsojumā nepiedalās.

 

17. Apbalvošanas padomes pieņemto lēmumu noformē protokollēmuma veidā, un to paraksta Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas padomes locekļi un protokolists. 

 

18. Personāla nodaļa apbalvojamai personai paziņo par piešķirto apbalvojumu un tā pasniegšanas norises vietu un laiku, un Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa pēc lēmuma paziņošanas apbalvojamai personai to publicē ministrijas tīmekļa vietnē.

 

19. Apbalvojumu svinīgos apstākļos pasniedz zemkopības ministrs vai Apbalvošanas padomes pilnvarota cita persona pasākumā.

 

20. Ja ierosinājums par ministrijas apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, Personāla nodaļa par to rakstiski informē ierosinājuma iesniedzēju.

 

21. Ministrijas medaļu „Par centību” personai piešķir vienreiz.

 

22. Ministrijas Atzinības rakstu personai var piešķirt vairākkārt.

 

23. Par piešķirto ministrijas apbalvojumu izdara ierakstu Personāla nodaļas pārziņā esošā attiecīgā apbalvojuma reģistrā, tajā norādot apbalvojuma kārtas numuru.

 

V. Apbalvojumu tehniskais un mākslinieciskais apraksts

 

24. Ministrijas medaļa „Par centību” ir sudraba medaļa, kuras aversa augšējā daļā ir apzeltīta josla. Tās diametrs ir 45 milimetru. Medaļas:

24.1. aversā reljefs ir dalīts trīs daļās. Augšējā daļā atrodas Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis, zem kura pāri kreisajai un labajai daļai ir uzraksts „Zemkopības ministrija”;

24.2. reversā reljefs ir dalīts trīs daļās. Augšējā daļā atrodas zemes motīvs, kreisajā daļā – ūdens motīvs, labajā daļā – koka stumbra gadskārtu motīvs. Apakšā puslokā ir uzraksts „Par centību”.

 

25. Ministrijas medaļas „Par centību” apliecību sagatavo uz 295 x 210 milimetrus lielas papīra loksnes, un tai ir ādas vāki.

 

26. Ministrijas Atzinības raksta lielums ir 295 x 210 milimetri, un to ierāmē. 

 

Ministrs  J.Dūklavs


2012.gada 7.maija Rīkojums Nr.90
Rīgā

Par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 75.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 9.4.apakšpunktu un Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 24.04.2012. vēstuli Nr.1242, ar kuru Valsts heraldikas komisija informē Zemkopības ministriju par Zivju fonda apbalvojuma „Zivju fonda Atzinības raksts” grafiskā dizaina atbilstību nolikumam un mākslinieciskajiem kritērijiem, kā arī saskaņā ar Zivju fonda padomes 2012.gada 18.janvāra lēmumu par Zivju fonda Atzinības raksta atjaunošanu un 2012.gada 12.marta Zivju fonda padomes sēdē atbalstīto nolikumu par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu:

 

1. nodibināt Zivju fonda apbalvojumu „Zivju fonda Atzinības raksts "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā"”;

 

2. apstiprināt Zivju fonda Atzinības raksta "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā" nolikumu (1.pielikums) un atzinības raksta paraugu (2.pielikums).

 

Ministre L.Straujuma