Par ministriju

Zemkopības ministrija (ZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. Zemkopības ministrija ir izveidota 1993. gada 1. septembrī, un tās funkcijas ir:

izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;

organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas īstenošanu;

veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Ministrijas darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums un Zemkopības ministrijas nolikums.

 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Zemkopības ministrija:

sagatavo nozaru politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus;

koordinē Zemkopības ministrijas struktūrvienību darbu;

nodrošina budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;

atbilstoši savai kompetencei pārstāv valsts intereses citās institūcijās;

pārzina Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbu;

nodrošina starptautisko sadarbību atbilstoši ministrijas kompetencei.