Pārtikas nodrošinājums

 

>> Uz OECD sākumlapu

 

 

  • Lauksaimniecības tirdzniecības un tirgus attīstības ietekme uz pārtikas nodrošinājumu

 

Tallard, G., P. Liapis and G. Pilgrim  (2016), "The Implications of Agricultural Trade and Market Developments for Food Security", OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 95, OECD Publishing, Paris. 

 

Kopsavilkums: Samazināt badu un nepietiekamu uzturu ir globāla prioritāte un viens no ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDGs) ir pilnībā izskaust badu līdz 2030. gadam. Izmantojot OECD-FAO lauksaimniecības pārskatu līdz 2024.gadam, šajā dokumentā tiek sniegtas prognozes par pārtikas un kaloriju pieejamību valsts līmenī un par personu skaitu ar nepietiekamu uzturu. Tiek apskatīti četri alternatīvi scenāriji, kas ietekmē nepietiekamu uzturu. Tiek secināts, ka lielāki ienākumi vai ražīgāka lauksaimniecība palīdz samazināt cilvēku skaitu, kas nesaņem pietiekamu uzturu, tomēr būtiskāka problēma ir nevis pārtikas daudzums, bet efektīvāka piekļuve tai. Tirdzniecība spēlēs arvien lielāku lomu, lai nodrošinātu pārtikas pieejamību daudzās valstīs.

 

Atslēgas vārdi: nepietiekams uzturs, pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīgas attīstības mērķi, scenāriji, bads

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jlr579rkqwk-en

 

  • Globālais pārtikas nodrošinājums: izaicinājumi pārtikas un lauksaimniecības sistēmai

 

OECD (2013), „Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System”, OECD Publishing

 

Kopsavilkums: Šajā pētījumā aplūkots, kā izmaiņas pasaules pārtikas un lauksaimniecības sistēmas darbībā var palīdzēt samazināt badu un sasniegt globālo pārtikas nodrošinājumu. Šis izaicinājums ir apjomīgs un daudzšķautņains. Kamēr pārtikas ražotāji reaģēs uz pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita pieprasījumu, tikmēr efektīvas valstu politikas var veicināt produktivitāti un apvaldīt pieaugošo spiedienu uz pārtikas cenām. Tās var arī palīdzēt nodrošināt to, ka zemes un ūdens resursi tiek izmantoti ilgtspējīgāk un ka lauksaimnieki spēj pārvaldīt riskus un pielāgoties klimata pārmaiņām. Tirdzniecībā būs svarīga loma, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek izmantoti efektīvi un ilgtspējīgi, un pārtika nokļūtu no reģioniem ar pārpalikumu uz reģioniem ar tās trūkumu. Vienlaikus daudzpusēji reformas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka pasaules tirdzniecības sistēma darbojas veiksmīgāk un taisnīgāk, nekā tas ir bijis līdz šim.
 Aptuveni divas trešdaļas pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju dzīvo lauku rajonos, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Šajā pētījumā tiek skatīts, kā valdības politikas var paaugstināt lauksaimniecības un lauku mājsaimniecību ienākumus, un tādējādi uzlabot trūcīgo iedzīvotāju piekļuvi pārtikai. Taču, kamēr ienākumu pieaugums ir būtisks ilgtermiņa pārtikas nodrošinājumam, ar to nepietiek. Lai nodrošinātu uzlabojumus cilvēku uzturā, nepieciešamas papildus politikas, kas, piemēram, uzlabo veselību un sanitāros apstākļus. Rīcība ir nepieciešama daudzos virzienos. Šī pētījuma mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem noteikt prioritātes globālā, reģionālā un valsts līmenī.

 

Atslēgas vārdi: pārtikas nodrošinājums, tirdzniecība, pārtikas pieejamība, pietiekams uzturs

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264195363-en