Iesniegumu datu apstrādes politika

Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679

 

Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pārzinis personas datu apstrādei – Zemkopības ministrija, adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, tālrunis:67027010 , elektroniskā pasta adrese: zm[a]zm.gov.lv
Personas datu aizsardzības speciālists – Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļa, elektroniskā pasta adrese: das[a]zm.gov.lv

 

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšana.
 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu)).
 

Personas datu saņēmēji – Zemkopības ministrijas struktūrvienības, Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.
 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.