Personas datu apstrādes politika

Personas datu apstrādes politika

 

I.Vispārīgie noteikumi

1. Personas datu apstrādes politika nosaka vispārīgo kārtību, kādā Zemkopības ministrija, reģ.nr. 90000064161, juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, Rīga veic personas datu apstrādi.

2. Saziņa ar Zemkopības ministriju iespējama:

2.1. klātienē Republikas laukums 2, Rīga;

2.2. telefoniski, zvanot pa tālruni 67027010

2.3. sūtot e-pasta vēstuli uz adresi pasts@zm.gov.lv

3. Personas datu likumīgas apstrādes nodrošināšanai un uzraudzībai Zemkopības ministrija ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu.

4. Saziņa ar Zemkopības ministrijas datu aizardzības speciālistu iespējama, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi das[a]zm.gov.lv vai, nosūtot vēstuli uz Zemkopības ministrijas juridisko adresi Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

5. Atkarībā no datu apstrādes veida un situācijas Zemkopības ministrija var noteikt detalizētākus datu apstrādes noteikumus līgumos vai citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.

6. Zemokopības ministrija īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

7. Zemkopības ministrija datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

8. Personas datu apstrāde tiek pārtraukta, un dati tiek iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis.

 

II.Personas datu apstrāde

 

9. Zemkopības ministrija veic fiziskas personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, kā arī pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

10. Zemkopības ministrija apstrādā fiziskas personu datus šādiem mērķiem un termiņos, kas noteikts Zemkopības ministrijas nomenklatūrā:

10.1. Dokumentu aprites organizācijai;

10.2. Pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas pārvaldības nodrošināšanai zemkopības nozarē;

10.3. Nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai;

10.4. Zvejas kuģu kapteiņu reģistrācijai;

10.6. Personāla pārvaldībai;

10.10. Piedāvājumu un pretendentu vērtēšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

10.11. Elektroniski pārdoto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu uzskaitei;

10.12. Apbalvošanas procesa nodrošināšanai;

10.14. Informācija par personām, kam konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi saistības ar Eiropas Savienības fondu (ELFLA, EZF, EJZF, ELGF) finansējumu;

10.15. Personas dati tiek apstrādāti lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību  atzīšanas procesa ietvaros;

10.17. Sagatavojot admistratīvos aktus un tiesu lietas;

10.19. Sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistrēšanai;

10.20. Dzīvnieku ķērāja reģistrācijai un apliecības izsniegšanai;

10.21. Personas, kura izplata veterinārās zāles, reģistrācijai;

10.22. Organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, audiālo ierakstu un filmēšanas arhīva veidošanai;

10.23. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošības nodrošināšanai.

11. Zemkopības ministrija fizisko personu datu apstrādē neveic profilēšanu.

12. Personas datu apstrādē Zemkopības ministrijas ir tiesīga piesaistīt fizisko personu datu apstrādātājus.

13. Zemkopības ministrija veic personas datu apstrādi tikai Eiropas Savienībā un/vai Eiropas Ekonomiskajā zonā.

 

 

III. Personas datu kategorijas

 

16. Zemkopības ministrija apstrādā fizisko personas datu kategorijas ievērojot Ministru kabineta 2013.gada noteikumos Nr.161 “Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu” otrajā nodaļā iekļaujamo datu apjomu.

17. Zemkopības ministrija neveic savu klientu vai sadarbības partneru īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

 

IV. Personas datu saņēmēji

 

18. Zemkopības ministrijas rīcībā esošie personas dati var tikt nodoti pēc piekritības atbilstošajai valsts institūcijai.

19. Zemkopības ministrija nenodod personas datus uz trešajām valstīm.

 

V. Datu subjekta tiesības

 

21. Datu subjektam ir tiesības:

21.1. Saņemt informāciju par to, vai Zemkopības ministrija apstrādā tā personas datus un pieprasīt izsniegt informāciju par sevi;

21.2. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;

21.3. iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi, ja personas datu apstrādes pamatojums ir Zemkopības ministrijas leģitīmās intereses;

21.4. pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, bet datu subjekts to ir atsaucis;

21.5. noteiktajos gadījumos pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi;

21.6. uz datu pārnesamību, ņemot vērā regulētā tirgus ierobežojumus.

22. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

VI. Izmaiņas politikā

 

23. Zemkopības ministrijai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo personas datu apstrādes vispārējo politiku, taču vienlaikus nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām. Par grozījumu veikšanu Zemkopības ministrija izvieto informāciju mājaslapā, klientu portālā vai informē citos veidos.