Plānotie rezultāti

Norway grants logotips

1. Izveidota vēsturiskā augsnes datubāze un atjaunināta digitālā augsnes karte, pievienojot 15 000 augsnes profilu datus. 

2. Atjaunināta un ar starptautisko Pasaules augšņu klasifikatora klasifikāciju saskaņota nacionālā augsnes klasifikācijas sistēma. 

3. Izstrādāta augsnes kartēšanas metodoloģija un veiktas apmācības. 

4. Novērtēta kūdras augsnes izplatība lauksaimniecības zemē, izstrādājot karti par kūdras augsnes izplatību lauksaimniecības zemē. 

5. Lauksaimniecības zemē ierīkotas 200 augsnes oglekļa monitoringa vietas. 

6. Izstrādāti trīs siltumnīcefekta gāzu emisiju faktori kūdrāju apsaimniekošanā. 

7. Norvēģijas un Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes, kapacitātes uzlabošana, dalība konferencēs.

 

 

 

 

 

Projekta partneru logotipi