Starptautiskais seminārs par meža biomasas kā atjaunojamās enerģijas avota ilgtspējīgu izmantošanu

2016. gada 8. – 11. novembris. Dalība starptautiskajā seminārā par meža lomu reģionālajās un nacionālajās oglekļa mazietilpīgas attīstības un bioekonomikas stratēģijās un programmās (Bansko, Bulgārija)

 

Zemkopības ministrijas pārstāvji no 2016. gada 8. līdz 11. novembrim piedalījās trīs dienu starptautiskajā seminārā Bansko pilsētā, Bulgārijā, kura bija veltīta meža biomasas kā atjaunojamās enerģijas avota ilgtspējīgai izmantošanai.

 

Pasākumu organizēja Bulgārijas Meža aģentūra īstenojot INTERREG Europe projektu BIO4ECO, un tajā piedalījās vairāk nekā piecdesmit eksperti no Spānijas, Somijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas, Slovēnijas un Bulgārijas.

 

Pasākuma laikā dalībnieki dalījās pieredzē un valstīs īstenoto paraugpraksi par efektīvu un ilgtspējīgu meža biomasas izmantošanu, diskutēja par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai, pieaugot meža biomasas izmantošanai, saglabātu līdzsvaru starp sabiedrības ekonomiskām, ekoloģiskām un sociālām vajadzībām, Semināra laikā tika diskutēts par Bulgārijas mežu potenciālu un biomasas izmantošanas iespējām ilgtspējīgā bioekonomikā. Pašreiz 60% no visas nocirstās koksnes Bulgārijā izmanto enerģijas ražošanai un apkurei, tomēr, neskatoties uz to, Bulgārija importē 70% no kopējā tai nepieciešamā enerģijas patēriņa. Tādejādi jautājums par meža biomasas potenciāla efektīvu un uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītu izmantošanu, ir valstiski svarīgs.

 

Otrs Bulgārijai tuvākajā nākotnē risināms jautājums ir ilgtspējīga meža resursu izmantošana, jo Bulgārija ir piektā lielākā kurināmās koksnes eksportētājvalsts pasaulē. Seminārā laikā Bulgārijas kolēģi iepazīstināja semināra dalībniekus ar Bulgārijas meža nozares apsaimniekošanas rādītājiem, kuriem pēdējo divdesmit gadu laikā, ir pozitīva, augšupejoša tendence.

 

Latvija savā prezentācijā turpināja risināt projekta ietvaros definēto tēmu “Bioekonomikas stratēģijas izstrāde (zemes resursa efektīva izmantošana oglekļa mazietilpīgas ekonomikas attīstībai)” zemes un saistīto politiku sinerģijai. Zemes resursa racionālas izmantošanas jautājums ir sevišķi aktuāls, lai sasniegtu klimata un atjaunojamās enerģijas mērķus, vienlaikus nodrošinot biomasas ilgtspēju.

 

Semināra dalībnieki apmeklēja arī Bansko šķeldas katlu māju un Razlok granulu ražotni, kurā Bulgārijas kolēģi iepazīstināja ar meža biomasas pārstrādes procesu enerģijas ražošanai.