Starptautiskie projekti

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts

“Nacionālās sistēmas  pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”

Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar projekta partneriem – Norvēģijas Vides aģentūru, Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Zemkopības ministriju.

Projekta paredzētais budžets attiecīgi pēc programmas līgumā noteiktā ir 1 981 871 EUR.

Projekts tiek īstenots laikā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 31. decembrim.

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt Latvijas institucionālo kapacitāti, uzlabojot nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas sistēmu, lai sagatavotu, analizētu un ziņotu augstas kvalitātes informāciju un nodrošinātu turpmāku siltumnīcefekta gāzu emisiju, politikas, pasākumu un prognožu uzlabojumus, lai izpildītu ziņošanas prasības ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Komisijas prasību ietvaros.

Galvenās projekta mērķa grupas ir valsts institūciju darbinieki un dažādu nozaru eksperti, kuri iesaistīti inventarizācijas sagatavošanā.

Projekta iznākuma rādītāji:

  •  izstrādāta apvienotā klimata pārmaiņu un gaisa kvalitātes datubāze ziņojumu sagatavošanai dažādām starptautiskajām institūcijām;

  •  veikti četri pētījumi inventarizācijas uzlabošanas jomā;

  • organizētas piecas konferences, apmācību semināri un citi pieredzes apmaiņas pasākumi, lai palielinātu inventarizācijā iesaistīto Latvijas   ekspertu kapacitāti;

  • izveidota modelēšanas sistēma, kas paredzēta klimata pārmaiņu samazināšanas politikas novērtēšanai, ieskaitot vadlīniju izstrādi, izdevumu novērtēšanu dažādu klimata pārmaiņu politikas pasākumu ieviešanai un ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) politikas izvērtēšanai;

  • organizēti trīs izglītojoši pasākumi ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē;

  • izstrādāts vienots siltumnīcefekta gāzu emisijas prognožu datu instruments starptautisko ziņojumu sagatavošanai.

Projekta galvenās aktivitātes un apakš aktivitātes:
1)    Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas uzlabošana Latvijā

2)    Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana

  • konferences, apmācību semināri un citi pieredzes apmaiņas pasākumi, lai palielinātu inventarizācijā iesaistīto Latvijas ekspertu kapacitāti.

3)    Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes uzlabošana

  • Klimata pārmaiņu samazināšanas politikas novērtēšanas modelēšanas sistēma, ieskaitot vadlīniju izstrādi, izdevumu novērtēšanu dažādu klimata pārmaiņu politikas pasākumu ieviešanai un ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) politikas izvērtēšanai;

  • Izglītojoši pasākumi ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē;

  • Vienotu SEG emisijas prognožu datu instrumentu izstrāde starptautisko ziņojumu sagatavošanas mērķiem.

Ņemot vērā minēto, 2014. gada 3. jūnijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju tika noslēgts Sadarbības (partnerības) līgums par iepriekšminēta projekta ieviešanu. Kopējais Zemkopības ministrijas finansējums projektā ir 846 831 eiro.

Zemkopības ministrija piedalīsies projekta aktivitāšu ieviešanā un atbild par 4 pētījumu ieviešanu šādās jomās:

-    ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi (pētījumu ieviesīs – Latvijas universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte);
-    lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina metodoloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, integrējot klimata pārmaiņas (pētījumu ieviesīs Latvijas lauksaimniecības universitāte);
-    augsnes oglekļa krājumu aramzemē un pļavās novērtēšana īstenošana sadarbībā ar ministrijas padotības iestādēm (pētījumu ieviesīs - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava");
-    kvalitātes kontroles un kvalitātes novērtēšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektoros Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava").