Starptautiskie projekti

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionāla klimata politika” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai. Projektam paredzētais budžets atbilstoši programmas līgumā noteiktajam ir 1 209 305 EUR. Projekta iznākuma rādītāji ir sekojoši:

• Izstrādāts klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārijs 2050.-2100.gadam;

• Izstrādāti 13 ziņojumi par rādītājiem, riskiem un pasākumiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

Projekta galvenās aktivitātes ir: klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārija izstrādāšana 2050.-2100.gadam, kā arī izstrādāti ziņojumi par rādītājiem, riskiem un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem, t.i., plūdu riska kartes, jūras telpiskās plānošanas pētījumi, tematiskie pētījumi, risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana, priekšlikums Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās Stratēģijai un nacionālais klimata pārmaiņu un pielāgošanās tiešsaistes portāls.

Partneri projekta īstenošanā ir Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts, SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Zemkopības ministrija.
Ņemot vērā minēto, 2014.gada 3.jūnijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju tika noslēgts Sadarbības (partnerības) līgums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionāla klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu un līdzfinansēšanu. Saskaņā ar šo Līgumu, Zemkopības ministrija piedalās projekta 2.aktivitātes – „Izstrādāti ziņojumi par rādītājiem, riskiem un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem” – īstenošanā.