Tirgus intervence

Tirgus intervence – cenu atbalsta sistēma, lai stabilizētu tirgu un nodrošinātu lauksaimniekiem stabilus ienākumus. Tikai Eiropas Savienības izcelsmes produktus var iepirkt valsts intervencē un vienīgi tiem var piešķirt atbalstu par to uzglabāšanu privātās noliktavās, tie ir: labības, rīsu, cukura, olīveļļas, linšķiedras, liellopu un teļa gaļas, piena un piena produktu, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas nozaru produkti.

Tirgus intervences pasākumi:

1.    Valsts intervence (iepirkums intervencē) - no komersanta tiek iepirkta produkcija par Regulā 1370/2013 noteikto intervences cenu, ja tā ir augstāka nekā ES cena. Intervencē iepirktie produkti tiek realizēti ES programmā „Atbalsts vistrūcīgākajām personām vai arī tie tiek pārdoti komersantiem, kuri attiecīgos apjomus realizē vietējā tirgū vai eksportē.
2.    Atbalsts privātai uzglabāšanai - pārprodukcijas gadījumā noteikta lauksaimniecības produktu preču partija uz laiku netiek ielaista tirgū, un tiek finansēta šo produktu uzglabāšana.

Latvijā intervences aģentūra ir Lauku atbalsta dienests, kas par noteiktu intervences cenu iepērk produkciju no komersantiem un uzrauga produkcijas uzglabāšanu privātās noliktavās.

Tirgus intervences tiesiskais pamats ir:

•    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula)
•    Padomes  Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
•    Komisijas Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr.1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē
•    Komisijas Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai
•    Komisijas Regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu
•    Komisijas Regula (ES) Nr. 950/2014, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu
•    Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/1852, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu
•    Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/2334, ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summu
•    Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr.74 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū

Valsts intervence dažādās nozarēs:

Piena produkti:

Pieejama sviestam un vājpiena pulverim katru gadu laikā no 1. marta līdz 30. septembrim.

Noteikts produkcijas daudzums (sviestam 50 000 tonnu un vājpiena pulverim 109 000 tonnu ES mērogā) tiek iepirkts par fiksētu intervences cenu. Sviesta valsts intervences cena ir 2217,5 EUR/tonnu, bet vājpiena pulvera valsts intervences cena ir 1698 EUR/t.

Pēc noteiktā produktu daudzuma limita sasniegšanas Eiropas Komisija var lemt par iepirkuma turpināšanu konkursa kārtībā vai arī pār iepirkuma pārtraukšanu.

Šobrīd, ņemot vērā Krievijas noteiktā importa embargo un globāli nelabvēlīgās tirgus situācijas radītos būtiskos tirgus traucējumus, Eiropas Komisija, atkāpjoties no vispārīgajiem atbalsta pasākuma nosacījumiem, kopš 2014. gada oktobra nodrošina nepārtrauktu valsts intervences shēmas pieejamību. Pašlaik pieteikumu iesniegšanas termiņš sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanai intervencē ir noteikts līdz 30.09.2016.

Informācija par instrumentu apguvi ES attiecībā uz piena produktiem skatīt šeit: Piena tirgus observatorija

Labība:

Graudi intervencē tiek iepirkti laikā no 1. novembra līdz 31. maijam. Kopš 2010. gada graudu cenas ir ievērojami augstākas par intervences cenu, tādēļ graudi iepirkumam intervencē netiek piedāvāti, jo tos var realizēt tirgū par daudz augstāku cenu.

Cūkgaļa, liellopu un teļa gaļa:

Komisija var lemt par valsts intervences uzsākšanu liellopu un teļa gaļai vai cūkgaļai, taču tirgus situācija jau vairākus gadus nav radījusi nepieciešamību pēc šī atbalsta pasākuma.

Privātā uzglabāšana dažādās nozarēs:

Piena produkti:

Pēc Eiropas Komisijas lēmuma atbalsts var tikt piešķirts par sviesta, vājpiena pulvera un siera ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (ACVN/AĢIN) privātu uzglabāšanu.
Šobrīd, ņemot vērā Krievijas noteiktā importa embargo un globāli nelabvēlīgās tirgus situācijas radītos būtiskos tirgus traucējumus, Eiropas Komisija, atkāpjoties no vispārīgajiem atbalsta nosacījumiem, īstenojusi vairākas papildu rīcības saistībā ar privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu piena produktiem:

1)    kopš 2014. gada oktobra nodrošinājusi nepārtrauktu shēmas pieejamību sviestam un vājpiena pulverim. Pašlaik pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 29.02.2016.;
2)    no 2015. gada 19.oktobra atvērusi privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu nogatavinātiem sieriem (tai skaitā ACVN/AĢIN sieriem), piešķirot katrai dalībvalstij noteiktu maksimālo atbalsttiesīgo daudzumu (Latvijai – 348 tonnas)

Cūkgaļa:

Pēc Eiropas Komisijas lēmuma atbalsts var tikt piešķirts par cūkgaļas privātu uzglabāšanu. Šobrīd atbalsta shēma ir pieejama kopš 2016.gada 4.janvāra.

Latvijā intervences pasākumus īsteno un uzrauga Lauku atbalsta dienestssīkāku informāciju skatīt šeit

 

Ministrijas kontaktpersonas:

Piena produkti – Inga Orlova
Labība – Evita Kozlovska
Vispārīgi jautājumi – Inga Bereza