Valstu apskati

 

<< Uz OECD sākumlapu

 

 • Lauksaimniecības politikas Argentīnā
 
OECD (2019), Agricultural Policies in Argentina, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris
 
Kopsavilkums: Pārskatā aplūkotas galvenās tendences un politikas jautājumi, kas ir ietekmējuši Argentīnas lauksaimniecības nozares attīstību, un tiek sniegts novērtējums par atbalstu lauksaimniecībā (kas ir negatīvs pretēji lielākai daļa citu OECD apskatīto valstu). Kontekstā ar Argentīnas lauksaimniecības nozari tiek skatītas inovācijas, produktivitāte, ilgtspējība, riska pārvaldība un vērtību ķēdes. Tiek arī dotas OECD rekomendācijas politiku uzlabošanai. 
 
Pēdējo divu desmitgažu laikā Argentīnas lauksaimniecības nozare ir piedzīvojusi ievērojamu inovāciju procesu, galvenokārt Pampas reģionā. Šo pārmaiņu pamatā galvenokārt bija dinamisks un aktīvs privātais sektors, kuram bieži piemēroja politikas, kas nodrošina negatīvu atbalstu, izmantojot eksporta ierobežojumus un nodokļus. Tehnoloģiju ātra pieņemšana, piemēram, uzlabotas šķirnes un bez-aršanas saimniekošana, un organizatoriskās inovācijas ir veicinājušas kopējo faktoru produktivitātes (TFP) pieaugumu laukaugiem, īpaši palielinot sojas ražošanu. Valdība koncentrēšanās uz tādu vispārēju pakalpojumu sniegšanu kā pētniecība, konsultācijas un dzīvnieku un augu veselība, ir veicinājusi inovācijas, tāpat kā lauksaimnieku proaktīvu risku pārvaldību. Tomēr ar mežu izciršanu un pesticīdu izmantošanu pieaug spiediens uz vidi.
 
Atslēgas vārdi: Argentīna, lauksaimniecība, tirdzniecība, inovācijas 
 
 
 
 
 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Japānā
 
OECD (2019), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris
 
Kopsavilkums: Japānā lauksaimniecībai ir bijusi atšķirīga pieeja nekā citām tautsaimniecības daļām. Tomēr politikai ir jāattīstās ar jaunām lauksaimniecības struktūrām un globālām tendencēm, kas vērstas uz integrētākām vērtību ķēdēm, veicinot inovācijās un uzņēmējdarbību lauksaimniecībā, un uzliekot lielāku atbildību vides jomā ražotājiem. Mūsdienu lauksaimniecība ir tehnoloģiski un datu ietilpīga nozare, un Japānai ir labas pozīcijas, lai ieviestu savu konkurētspējīgo tehnoloģiju un prasmes lauksaimniecībai, veidojot lauksaimniecības inovāciju sistēmu ar ietverošāku sadarbību.
 
Atslēgas vārdi: Japāna, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība
 
 
 
 
 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Latvijā 
 
OECD (2019), Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Latvijā, OECD Publishing, Paris 
 
Kopsavilkums: Latvijai, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada, ir maza, dinamiska un atvērta ekonomika, kas veiksmīgi pārgājusi no centrālās plānošanas uz tirgus ekonomiku. Uzsāktās reformas ir veicinājušas progresu, lai gan kopumā no zema starta līmeņa un lauksaimniecībā lēnākā tempā nekā ekonomikā kopumā. Šajā ziņojumā aplūkoti apstākļi, kādos Latvijas pārtikas un lauksaimniecības nozares saimniecības un uzņēmumi veic inovācijas, lai kļūtu produktīvāki un videi draudzīgāki. Tajā apzinātas iespējas, kā arī problēmas, kas vēl jārisina. To skaitā ir prasmju nepietiekamība, emigrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās, kā arī iedzīvotāju un pakalpojumu koncentrācija pilsētās, kas skar visu tautsaimniecību. Nozares līmenī ir problēmas ar lauksaimniecības atbalsta maksājumu izmantošanu nekomerciālu saimniecību atbalstam un augsts neapmaksātā darbaspēka līmenis lauku saimniecībās. Risinot šīs problēmas, lauksaimniecības inovācijas var izmantot, lai uzlabotu nozares produktivitāti, kā arī pārtikas sistēmas ilgtspēju un efektivitāti. Šajā pārskatā sniegti vairāki ieteikumi, kas ļautu lauksaimniecības politikai veicināt labi funkcionējošu inovācijas sistēmu, kura spētu risināt nākotnes problēmas.
 
Atslēgas vārdi: Latvija, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība
 
 
 
 •  Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Dienvidkorejā
 
OECD (2018), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris
 
Kopsavilkums: Lauksaimniecība Korejā izjūt arvien lielāku spiedienu, lai apmierinātu mainīgo iekšzemes pieprasījumu, uzlabotu tās produktivitāti, lai neatpaliktu no valsts konkurētspējīgās ražošanas nozares, un kļūs konkurētspējīgāka starptautiskā līmenī. Līdz šim valdība ir piedāvājusi plašu atbalstu lauku saimniecību ienākumiem, izmantojot cenu atbalstu, tiešos maksājumus, atbalstošu nodokļu režīmu un samazinātas izejvielu cenas. Tomēr, lai risinātu zemu ienākumu problēmu lauksaimniecībā, ir vajadzīga visaptverošāka politikas pieeja, un, lai radītu nodarbinātības iespējas jaunākajai paaudzei, nepieciešama arī visaptverošāka lauku attīstības politika. Korejai vajadzētu izpētīt savas iespējas eksportēt nišas lauksaimniecības produktus un pārstrādātus pārtikas produktus, kas atspoguļo tās bagātīgo un unikālo pārtikas kultūru. Lai atbrīvotu nozares potenciālu, lauksaimniecības politikā galvenā uzmanība jāpievērš tirdzniecības uzņēmumu produktivitātes un ilgtspējas uzlabošanai un pārtikas pārstrādes nozares attīstībai. Valsts lauksaimniecības inovāciju sistēmai vajadzētu kļūt integrētākai un vairāk uz sadarbību vērstai, izmantojot tās spēcīgās konkurences priekšrocības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā.
 
Atslēgas vārdi: Dienvidkoreja, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība
 
 
 
 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Ķīnā
 
OECD (2018), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in China, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris
 
Kopsavilkums: Lauksaimnieciskās ražošanas paplašināšanās Ķīnā ir bijusi ievērojama, taču uz tās dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas rēķina. Ķīna visvairāk pakļauta ūdens riskiem salīdzinot ar citām valstīm. Lai to novērstu, kā arī saskaroties ar problēmām, kas saistītas ar pieaugošajām darbaspēka izmaksām un strauji novecojošajiem lauku iedzīvotājiem, lauksaimnieciskajai ražošanai jākoncentrējas uz mazāku skaitu produktīvāku saimniecību. Tieši šajā kontekstā šajā ziņojumā ir aplūkota nesenā politikas attīstība, lai novērtētu, vai tie ir veicinājuši produktivitātes pieaugumu un vides ilgtspējību. Tā secina, ka apstākļus strukturālām izmaiņām un inovācijām lauku saimniecību līmenī Ķīnā varētu vēl uzlabot, nodrošinot zemes tiesību ilgtermiņa stabilitāti, kā arī samazinot darījumu izmaksas. Rekomendāciju 3 virzieni – strukturālo pārmaiņu veicināšana, atbalsta politikas un lauksaimniecības un vides politiku saskaņošana; inovāciju sistēmas stiprināšana. Lielāku politikas saskanību ar agrovides politikas mērķiem varētu panākt arī ar stingrāku vides noteikumu izpildi. Visbeidzot, lauksaimniecības inovāciju sistēmai varētu būt lielāka loma, galveno uzsvaru liekot uz lauksaimniecības pētniecību un attīstību tādās jomās kā vide un resursu saglabāšana, kā arī citās jomās, kuras nepiesaista daudz privātā sektora ieguldījumu.
 
Atslēgas vārdi: Ķīna, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība
 
 

 

 • Lauksaimniecības politikas Indijā

 

OECD/ICRIER (2018), Agricultural Policies in India, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šajā ziņojumā novērtēta lauksaimniecības un pārtikas politikas efektivitāte Indijā un tiek aprēķināti politikas rādītāji, kas sniedz visaptverošu priekšstatu par lauksaimniecības atbalstu. Tiek novērots, ka valdības iejaukšanās Indijā sniedz gan negatīvu, gan pozitīvu atbalstu lauksaimniecībai, tirgus un tirdzniecības intervences bieži vien pazemina cenas, bet subsīdijas mēslošanas līdzekļiem, ūdenim, enerģijai un citiem resursiem stimulē to izmantošanu. Ir būtiskas grūtības nodrošināt izdevīgas cenas un lielākus ienākumus lauksaimniekiem, vienlaikus saglabājot zemas pārtikas cenas patērētājiem. Pastāv arī politikas izraisīts spiediens uz dabas resursiem, piemēram, ūdeni un augsni. OECD sniegtās rekomendācijas vērstas uz lauksaimnieku labklājību uzlabošanu, kaitējuma videi un spiediena uz ierobežotiem resursiem samazināšanu, nozares labāku sagatavošanu klimata pārmaiņām, nabadzīgo pārtikas un uzturvielu nodrošinājuma uzlabošanu, vietējo tirgu darbības uzlabošanu un Indijas lielāku iesaisti globālo vērtību ķēdēs lauksaimniecības un pārtikas jomā. 

 

Atslēgas vārdi: Indija, lauksaimniecība, pārtika, atbalsts, politikas, pārtikas nodrošinājums

  

Pieejams: https://doi.org/10.1787/9789264302334-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Zviedrijā

 

OECD (2018), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Lauksaimniecības un pārtikas nozarei Zviedrijas ekonomikā ir maza daļa un nozīme. Ir strauji samazinājies lauku saimniecību skaits, tām paliekot lielākām un specializētākām, un tas ir veicinājis produktivitātes pieaugumu virs ES vidējā līmeņa. Lai arī Zviedrijai nav salīdzinošos priekšrocību, dažās jomās, piemēram, dārzeņu nozarē, tā ir gana konkurētspējīga. Lauksaimniecības inovācijas Zviedrijā ir vērstas uz lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurētspējas un ilgtspējības uzlabošanu, nodrošinot augsta līmeņa vides un dzīvnieku labturības standartus, vienlaikus palielinot lauku saimniecību produktivitāti un finansiālo dzīvotspēju. Līdz šim spēkā esošās politikas ir veicinājušas augstu patērētāju uzticēšanos pārtikas ražošanas kvalitātei un metodēm, kaut gan izaicinājumi joprojām paliek. Ņemot vērā augstās ražošanas izmaksas Zviedrijā, ir jāturpina strukturāli pielāgojumi un mērķtiecīgākas investīcijas lauksaimniecības pārtikas nozarē, kā arī jāuzlabo pētniecības iestāžu un lauksaimnieku mijiedarbības līmenis, lai nodrošinātu, ka inovatīvas metodes pieņem visi nozares dalībnieki.

 

Atslēgas vārdi: Zviedrija, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība 

 

Pieejams: https://doi.org/10.1787/9789264085268-en 

 

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Igaunijā

 

OECD (2018), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia, OECD Publishing, Paris

 

Igaunijas lauksaimniecība kopš 90. gadiem ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi un strukturālās pārmaiņas politikā un likumdošanā, kas ir bijušas pārsvarā inovācijās veicinošas. ES Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana ir palīdzējusi modernizēt valsts lauksaimniecību, veicinot augstu produktivitātes pieaugumu ar salīdzinoši minimālu spiedienu uz vidi. Augstais izglītības līmenis un spēcīgas valsts pētniecības iestādes nodrošina auglīgu vidi inovācijām Igaunijā, lai gan Igaunijas lauksaimniecības pārtikas uzņēmumi ne visai veiksmīgi piedalās pētniecības aktivitātēs. Aizvien pieaugošais izaicinājums ir cilvēku piesaiste un noturēšana lauksaimniecības nozarē laikā, kad palielinās darbaspēka un prasmju trūkums lauku apvidos. Būtu nepieciešamas turpmāka inovāciju ieviešana un pielāgošanās tām, lai stiprinātu un paplašinātu lauksaimniecības un pārtikas nozari Igaunijā.

 

Atslēgas vārdi: Igaunija, inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264288744-en

 

 • Lauksaimniecības politikas Filipīnās

 

OECD (2017), Agricultural Policies in the Philippines, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šajā pētījumā analizēta Filipīnu lauksaimniecības politika, atsevišķi arī apskatot pielāgošanas klimata pārmaiņām. Lauksaimniecība ir vadošā nozare un nodrošina Filipīnās 30% no kopējās nodarbinātības un veido 11% no iekšzemes kopprodukta. Filipīnās ievērojami uzlabojās kopējais ekonomiskais sniegums, tomēr lauksaimniecībā snieguma uzlabošana joprojām ir izaicinājums. Produktivitātes pieaugums atpaliek no citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm, un vairāki politikas izkropļojumi, piemēram, spēcīgā rīsu pašnodrošinājuma veicināšana, kavē progresu. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme pakļauta biežām dabas katastrofām, iedzīvotāju skaita un urbanizācijas pieaugumam. OECD piedāvā virkni rekomendāciju, lai uzlabotu nozares darbību un spēju pielāgoties klimata pārmaiņām – mainīt tirgus atbalsta politikas, reformēt zemes pārvaldību, atbalstīt strukturālās pārmaiņas, izglītot un informēt lauksaimniekus, ieviest izvērtēšanas mehānismus politikas procesos, u.c.

 

Atslēgas vārdi: Filipīnas, lauksaimniecība, tirdzniecība, atbalsta politikas, klimata pārmaiņas

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264269088-en

 

 • Lauksaimniecības politiku reformu izvērtējums Eiropas Savienībā: KLP 2014-20

 

OECD (2017), Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common Agricultural Policy 2014-20, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir galvenais Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas instruments. Šajā pētījumā galvenā uzmanība ir pievērsta pašreizējās KLP (2014.-2020. gada) jaunajām iezīmēm un institucionālajam kontekstam. Īpaša uzmanība tiek pievērsta riska pārvaldības instrumentiem un vides pasākumiem.
Tie novērtēts, ka kopumā esošā KLP turpina iepriekšējā perioda KLP, ieviešot arī vairākus jaunumus kā zaļināšanas maksājums un maksājums gados jauniem lauksaimniekiem. Tiek vērtētas dalībvalstu izvēlēs, ņemot vērā, ka jaunais KLP paredz lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, pielāgojot instrumentus nacionālajām vajadzībām. Ar ražotāju atbalsta novērtējuma (PSE) ietvaru un CAPRI modeļa palīdzību tiek veikts ex ante novērtējums publiskajiem izdevumiem.

 

Atslēgas vārdi: Kopējā lauksaimniecības politika, reforma, riska pārvaldība, vides pasākumi,

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264278783-en

 

 • ASV 2014.gada Farm Bill lauksaimniecības programmu izvērtējums: literatūras pārskats

 

OECD (2017), "Evaluation of farm programmes in the 2014 US farm bill: A review of the literature", OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 104, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Literatūras pārskats par ASV lauksaimniecības politikas Farm Bill 2014.gada reformām, to izvērtējums. Vairāk uzmanības vērsta uz risku pārvaldības un vides saglabāšanas instrumentiem un to ieviešanu.
Galvenās izmaiņas ASV lauksaimniecības programmās ietver mērķi stiprināt riska pārvaldības instrumentus gan preču, gan ražas apdrošināšanas programmās. Tiek novērtēts, ka izmaiņas stiprina mērķu sasniegšanu - samazināt saimniecību ieņēmumu zaudējumus un dažādo lauksaimniekiem piedāvātās iespējas risku pārvaldībai. Attiecībā uz vidi – ir konsolidētas brīvprātīgās saglabāšanas programmas, kas atbalsta lauksaimniecības zemes saglabāšanu un videi draudzīgas ražošanas prakses ieviešanu. To ietekme uz vidi vērtējama pozitīvi, jo mudina lauksaimniekus ieviest videi draudzīgākas prakses un risināt plašākus vides mērķus.

 

Atslēgas vārdi: lauksaimniecības politikas, graudaugu apdrošināšana, riska pārvaldība, saglabāšanas programmas

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/ff39e390-en

 

 • Lauksaimniecības politikas Kostarikā, 2017. gads

 

OECD (2017), Agricultural Policies in Costa Rica, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis ir pirmais pārskats par Kostariku OECD Lauksaimniecības komitejā, un tas ir veidots Kostarikas iestāšanas OECD sarunu ietvaros, lai izvērtētu Kostarikas lauksaimniecības nozares politikas un prakses, salīdzinot ar OECD labo praksi, un izvērtētu Kostarikas vēlmi un spēju ieviest OECD juridiskos instrumentus.

 

Vērtējot Kostarikas stiprās puses – tai ir labi eksporta panākumi gan ar tradicionāliem produktiem – kafiju un banāniem, gan arī jauniem produktiem – ananāsiem (>50% pasaules tirgus) un palmu eļļu, kas gan lielākoties pieder ārvalstu investoriem. Nozari stiprina valsts politiskā stabilitāte. Atbalsts ražotājiem ir zemāks (10%) nekā vidēji OECD (17%), tomēr lielākā daļa no tā ir tirgu kropļojošais tirgus cenas atbalsts (MPS), pārsvarā rīsiem. Tas sadārdzina galveno pārtikas produktu nabadzīgajām mājsaimniecībām, dod labumu lielākoties lielajām saimniecībām un mazina lauksaimnieku dabisku pāreju uz citu produktu ražošanu, kas varētu būt klimata pārmaiņām atbilstošāki. Lauksaimniecībai ir liela nozīme nodarbinātībā, īpaši lauku reģionos. Izaicinājumi ir saistībā ar produktivitāti, lauku nabadzību, infrastruktūras slikto stāvokli un grūtībām mazajiem lauksaimniekiem iekļauties piegādes ķēdēs. Viens no risinājumiem – ražot augstākas kvalitātes nišas un bioloģiskos produktus eksportam, kuru pārstrādē varētu nodarbināt no lauksamniecības izejošos mazkvalificētos lauku reģionu iedzīvotājus. Valdība plāno atbalstīt blakusproduktu ražošanu no tādiem produktiem kā palmas un rīsi, lai veicinātu industriju. Kostarika ir viena no aktīvajām valstīm cīņā ar klimata pārmaiņām, kas jau izsenis aizsargā dabu, ilgtspējīgu attīstību un veicina klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, tomēr saglabājas izaicinājumi pielāgoties sagaidāmajām pārmaiņām.

 

OECD rekomendē Kostarikai veicināt produktivitātes pieaugumu ar valsts pakalpojumu, infrastruktūras un finansējuma pieejamības uzlabošanu, konkurētspēju un ražošanas dažādošanu, veicinot jaunu, augstvērtīgu produktu eksportēšanu un stiprinot mazo ražotāju iekļaušanos pārtikas ķēdēs, samazināt tirgus cenas atbalstu rīsiem, vairāk finansēt vispārējos pakalpojumus, īpaši zinātni un izglītību, un turpināt stiprināt lauksaimnieku zināšanas par klimata pārmaiņām.

 

Atslēgas vārdi: Kostarika, lauksaimniecība, tirdzniecība, atbalsta politikas, klimata pārmaiņas

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264269125-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība ASV

 

OECD (2016), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the United States, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: ASV pārtikas un lauksaimniecības sektors ir labi pozicionēts, lai apmierinātu daudzveidīgo un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas, lopbarības, degvielas un izejvielām valsts un pasaules mērogā. Raksturīgais - konkurētspējīgs un uz tirgu orientēts, ir daudz aramzemes un ganību zemes, spēcīgi un novatoriski lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi, liels iekšzemes patēriņa tirgus. Turklāt augstā produktivitāte (TFP), ko lielā mērā veicina lauksaimniecības konsolidācija un nepārtrauktas un plašas inovācijas, dod ilgstošu lauksaimniecības ražošanas pieaugumu.

 

Tiek ieteikts uzlabot infrastruktūru, darbaspēka samazināšanās riski liek domāt vairāk par darbaspēku taupošām jaunām tehnoloģijām, izglītības uzlabošana varētu palīdzēt piesaistīt vairāk jaunu cilvēku nozarei, kā arī paplašinātu lauksaimnieku zināšanas un prasmes (piem., par dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību). Tiek norādīts uz riska pārvaldības atbalsta politiku iespējamo negatīvo ietekmi un intensīvās saimniekošanas ietekmi uz vidi.

 

Atslēgas vārdi:  inovācijas, produktivitāte, ilgtspējība, ASV lauksaimniecība

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264264120-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Turcijā

 

OECD (2016), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Turkey, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: šajā apskatā tiek izvērtēti Turcijas pārtikas un lauksaimniecības nozares izaicinājumi un iespējas, dažādu politiku ietekme uz produktivitāti, inovācijām un vidi, un sniegtas politiku rekomendācijas. Tiek secināts, ka pārtikas un lauksaimniecības nozarei ir potenciāls dot lielu ieguldījumu Turcijas ekonomikas attīstībā, bet lai tas izdotos, liela nozīme ir produktivitātes pieaugumam. Ir jāmazina lauksaimniecības “bufera” loma – citās nozarēs nestrādājošo, zemi izglītoto iztikas nodrošināšana zemu tehnoloģiju pašpatēriņa saimniecībās. Tiek rekomendēts turpināt strukturālās reformas tirgus regulācijā, darba tirgū, izglītībā un sociālās drošības sistēmā, zemes pārvaldībā un infrastruktūrā. Tāpat nepieciešams turpināt uzlabojumus zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju sistēmās, pievēršot uzmanību kvalitātei un ietekmei.

 

Atslēgas vārdi: inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība, Turcija

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264261198-en

 

 • Lauksaimniecības un lauku attīstības politiku izaicinājumi Norvēģijā 

 

Hemmings, P. (2016), “Policy Challenges for Agriculture and  Rural Areas in Norway”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1286, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Norvēģijā ir augsta prioritāte lauku kopienu atbalstam, īpaši atbalstam lauksaimniecībai, kas ir viens no augstākajiem OECD valstīs. No valsts budžeta atbalsta 2/3 tiek lauksaimniecībai – lielākoties tiešmaksājumu un nodokļu atlaižu veidā. Lai arī pateicoties esošajām politikām dzīves līmenis pilsētās un laukos ir ar mazu atšķirību, tomēr izmaksu izdevīgums un politikas ilgtspēja tiek apšaubīta šajā ziņojumā. Lauksaimniecības atbalsts koncentrējas uz esošā stāvokļa saglabāšanu, un to ir skāris maz reformu, salīdzinot ar politikām citās OECD valstīs. Uzlabojumi iespējami arī citās apskatītajās jomās. Pozitīvi, ka procesā ir norvēģu valdības pozīciju izstrāde ar mērķi liberalizēt lauksaimniecības tirgus nosacījumus. OECD rekomendē samazināt importa tarifus, tiešos maksājumus, kas balstīti uz izlaidi un ieguldījumiem, turpmāk stiprināt saikni starp politikas mērķiem un izmaksāt atbalstu par kultūras un vides atbalsta mehānismiem, un liberalizēt tiesību aktus par zemes izmantošanu un zemes nodošanu.

 

Atslēgas vārdi: lauksaimniecība, lauksaimniecības atbalsts, akvakultūras, zivsaimniecība, pašvaldības, reģionālā politika, tūrisms

 

Pieejams: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/policy-challenges-for-agriculture-and-rural-areas-in-norway_5jm0xf0r676c-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Nīderlandē

 

OECD (2015), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis pārskats vērtē apstākļus, kuros uzņēmējdarbība uzsāk inovācijas lauksaimniecības un pārtikas nozarē Nīderlandē, lai kļūtu produktīvāka un vides ilgtspējīgāka. Nīderlandes pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības nozare ir inovatīva un vērsta uz eksportu, ar augstu pievienoto vērtību visā pārtikas ķēdē un ar daudzu produktu būtisku pasaules eksporta daļu. Nepārtraukti ieviešot inovācijas, ir izdevies sasniegt augstu produktivitāti un ilgtspējīgu ražīguma pieaugumu, jo īpaši saimniecību līmenī, līdz ar pieaugošajiem vides normatīvajiem ierobežojumiem. Izaicinājumi ir, vai ar minimāliem uzlabojumiem esošajās tehnoloģijās un zināšanās būs gana, lai noturētu pašreizējo produktivitātes izaugsmi līmeni ilgtspējīgi, un vai inovāciju sistēma spēs radīt jaunas idejas, kas ir nepieciešamas, lai risinātu nākotnes problēmas, tostarp saistībā ar klimata pārmaiņām.

 

Atslēgas vārdi: inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība, Nīderlande

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264238473-en

 

 • Lauksaimniecības politikas Vjetnamā, 2015.gads

 

OECD (2015), Agricultural Policies in Viet Nam 2015, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis pārskats veikts ciešā sadarbībā ar Vjetnamas Lauksaimniecības un lauku attīstības ministriju, un tas izvērtē vjetnamiešu lauksaimniecības sniegumu pēdējo divu desmitgažu laikā un lauksaimniecības politikas reformas, apskata politikas satvaru ilgtspējīgām investīcijām lauksaimniecībā un sniedz ieteikumus, lai risinātu būtiskākās problēmas nākotnē. Tiek sniegts visaptverošs novērtējums, ņemot vērā valsts lauksaimniecības politikas, tostarp arī OECD novērtējumu par atbalsta līmeni, galveno reformu centienus un to potenciālo ietekmi.
Ekonomiskās reformas ir nodrošinājušas vērā ņemamus rezultātus Vjetnamas lauksaimniecības nozarē - vairāk nekā trīskārt palielinot saimniecību ražošanu kopš 90. gadiem, palielinot ienākumus lauku apvidos, samazinot nabadzību un sabiedrības daļu ar nepietiekamu uzturu un būtiski palielinot lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta pieaugumu. Vjetnamai tagad jāmēģina turpināt attīstību uz šiem pamatiem, vienlaikus risinot ilgtermiņa problēmas, ko rada lēnāks ražošanas pieauguma temps, zemākas preču cenu, ierobežoti zemes resursi saimniekošanas paplašināšanai un arvien vairāk pierādījumu par saimniekošanas negatīvo ietekmi uz vidi.

 

Atslēgas vārdi: Vjetnama, lauksaimniecības politikas, politiskā vide investīcijām

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264235151-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Austrālijā

 

OECD (2015), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Australia, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis pētījums analizē Austrālijas valsts lomu inovāciju veicināšanā lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. Austrālijas lauksaimniecības un pārtikas nozares ir izdevīgā stāvoklī, lai nākotnē veicinātu ekonomikas izaugsmi, ņemot vērā spēcīgo globālo pieprasījumu pēc pārtikas, un šo nozaru augsto starptautisko konkurētspēju. Tomēr pastāv arī nozīmīgi izaicinājumi, kas prasa meklēt jaunus veidus lauksaimniecības resursus un cilvēkkapitāla izmantošanai. Lai Izmantotu papildus iespējas augstākas pievienotās vērtības pārtikas segmentos, Austrālijas lauksaimniecībai nepieciešamas jaunas zināšanas un spējas uztvert pieprasījuma signālus un iespējas, īpaši kas nāk no Āzijas tirgu puses.
Būtiska priekšrocība Austrālijā ir tās vispārējo politiku ietvars, kas ir inovācijas atbalstošs. Arī lauksaimniecības politika ir kopumā sekmē inovācijas – tā rada maz tirgus traucējumu un koncentrējas uz nozares ilgtermiņa attīstības vajadzībām. Lauksaimniecības politika Austrālijā ir pārorientēta no iejaukšanās lauksaimniecības tirgū un ražotāju izmaksu subsidēšanas uz atbalstu pasākumiem, kas stimulē ražotāju piemērošanos un nodrošināšanos pret riskiem, tajā pašā laikā ilgtspējīgi saimniekojot. Ievērojams atbalsts arī pārorientēts uz produktivitātes celšanu.
Lauksaimniecības produktivitātes kāpums Austrālijā pēdējos gados ir palēninājies klimata apstākļu, un atšķirībām inovāciju izmantošanā starp dažādu saimniecību grupām. Domājot par lauksaimniecības produktivitātes izaugsmei veicināšanu, jāņem vērā vajadzību pielāgoties klimata pārmaiņām un reaģēt uz sociālajām prasībām tādās jomās kā ilgtspējīga attīstība un dzīvnieku labturība.

 

Atslēgas vārdi: inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība, Austrālija

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264238367-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Kanādā

 

OECD (2015), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Canada, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis pētījums analizē Kanādas valsts lomu inovāciju veicināšanā lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. Kanādas pārtikas un lauksaimniecības nozare ir lielākoties konkurētspējīgu un uz eksportu orientētu: kaut arī izaicinājumus un iespējas ievērojami atšķiras starp reģioniem, lauksaimniecība iegūst no dabas resursu pārpilnības un maz saskaras ar vides ierobežojumiem. Lauksaimniecības negatīvā ietekme uz vidi galvenokārt saistāma ar vietējo ūdens piesārņošanu ar minerālmēsliem. Inovācijām un strukturālajām pārmaiņām sekojošā produktivitātes izaugsme ir veicinājusi ražošanas un ienākumu pieaugumu, bez būtiska spiediena palielināšanās uz resursu izmantošanu. Tomēr spēja ieviest jauninājumus arī turpmāk ir būtiska, lai izmantotu iespējas, ko sniedz pieaugošais un mainīgais pieprasījums pēc pārtikas un lauksaimniecības produktiem globālā līmenī. Kopumā Kanādā ir investīcijām un inovācijām labvēlīgi apstākļi.

 

Atslēgas vārdi: inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība, Kanāda

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264238541-en

 

 • Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Brazīlijā

 

OECD (2015), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Brazil, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis pētījums analizē Brazīlijas valsts lomu inovāciju veicināšanā lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. Pēdējo divu dekāžu laikā Brazīlijas lauksaimniecības un pārtikas nozare vērojama iespaidīga izaugsme. Lielā mērā to veicināja ekonomiskajām reformām sekojošais produktivitātes pieaugums un strukturālās pārmaiņas, kā arī jaunās tehnoloģijām. Ir svarīgi šo tendenci saglabāt, lai valstī būtu pieejama lētāka pārtika, un nabadzīgākajai sabiedrības daļai - lielāki ienākumi. Tomēr iepriekš veikto ekonomisko reformu ietekme uz izaugsmi ir mazinājusies, un tāpēc palielinās vajadzība pēc izmaksu konkurētspējas celšanas.
Tiek secināts, ka esošais atbalsts ražotājiem un produktiem samazina iniciatīvas ražot efektīvāk, ieviest inovācijas un veicināt konkurētspēju. Tādejādi tiek traucēta strukturālā pielāgošanās, un ilgtermiņā tas rada saglabā zemāku lauksaimniecības nozares produktivitāti. Pārskatā tiek ieteikts uzlabot infrastruktūru, vienkāršot nodokļu politiku un pieeju kredītiem, kā arī turpināt attīstīt izglītības un pētniecības iespējas, lai nodrošinātu inovācijām atbalstošu vidi.

 

Atslēgas vārdi: inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte, ilgtspējība, Brazīlija

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264237056-en

 

 • Lauksaimniecības politiku apskats: Kolumbija, 2015.gads

 

OECD (2015), OECD Review of Agricultural Policies: Colombia 2015, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis ziņojums novērtē Kolumbijas lauksaimniecības veikumu pēdējās divās desmitgadēs un izvērtē Kolumbijas lauksaimniecības politiku reformas, kā arī sniedz rekomendācijas būtiskāko izaicinājumu risināšanai nākotnē. Vērtējuma pamatā ir pieeja, ka lauksaimniecības politikai ir jābūt balstītai uz pierādījumiem un rūpīgi izstrādātai un īstenotai, lai veicinātu produktivitāti, konkurētspēju un ilgtspēju, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgiem traucējumiem ražošanas lēmumiem un tirdzniecībai. Ziņojums ir kā daļa no Kolumbijas politiku izvērtējuma pirms iestāšanās OECD. Pēc Kolumbijas varas institūciju lūguma, ziņojumā iekļauta arī atsevišķa nodaļa par valsts lomu inovāciju veicināšanā lauksaimniecībā.
Tiek secināts, ka Kolumbijā lauksaimniecības nozare ir cietusi no vājām politikas izvēlēm un saskārusies ar dziļiem strukturālajiem izaicinājumiem. Zema produktivitāte mazina konkurētspēju, ko lielā mērā rada infrastruktūras trūkums, nevienlīdzīga pieeja zemei un zemes lietotāju konflikti, kā arī vājas piegādes ķēdes. Inovācijas ir ļoti svarīgas nozares konkurētspējai, ko valdība apzinās, tomēr ar ieviešanu neveicās tik gludi. Kolumbijā ir samērā liels tirgus cenas atbalsts, pārsvarā realizēts caur robežkontroles pasākumiem. Budžeta maksājumi pārsvarā vērsti kafijas ražošanas atbalstam. Rekomendācijās tiek norādīts uz nepieciešamību stiprināt politikas, kas atbalsta ilgtermiņa konkurētspēju. Valsts līdzekļi būtu jānovirza zemes īpašuma tiesību sakārtošanai, ūdens un zemes pārvaldībai un infrastruktūrai, augu un dzīvnieku veselības un pārtikas drošuma sistēmām, transporta infrastruktūrai, tirgus informācijas sistēmām, u.c. Vajadzīgi uzlabojumi politiku koordinēšanā un ieviešanā vietējā, apgabalu līmenī.

 

Atslēgas vārdi: Kolumbija, lauksaimniecības politikas, reformas, inovācijas

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264227644-en

 

 • Lauksaimniecības politiku apskats: Šveice, 2015.gads

 

OECD (2015), OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šajā ziņojumā ir apskatītas lauksaimniecības politikas Šveicē, atbalsts lauksaimniecībai, politiku reformu ietekme uz ekonomikas un vides aspektiem lauksaimniecībā un šveiciešu pārtikas industrijas konkurētspēju. Šveicē vērojama spēcīga tirgus aizsardzības sistēma kombinācijā ar labi veidotiem maksājumiem lauksaimniekiem, kas nodrošina ienākumu atbalstu un veicina noteiktu saimniekošanas veidu. Iepriekš OECD veikusi Šveices lauksaimniecības politiku analīzi 80.gados, un kopš tā laika ir veiktas būtiskas reformas. Šo reformu rezultātā ir samazinājusies tirgus intervence (tirgus cenas regulēšana), bet palielinājusies tiešmaksājumu nozīme. Šī ziņojuma mērķis ir apskatīt minētās reformas un izvērtēt to ietekmi uz atbalstu.
Galvenās izrietošās rekomendācijas – turpināt lauksaimniecības pārtikas tirgu liberalizāciju. Tiek sniegti ieteikumi par tirdzniecības barjeras un eksporta subsīdiju samazināšanu, tiešo maksājumu lauksaimniekiem samazināšanas un stimulu radīšanu ražot augstas kvalitātes produktus par konkurētspējīgām cenām, īstenojot reģionāli diferencētu politiku un ņemot vērā resursu ilgtspējīgumu un dzīvnieku labturību.

 

Atslēgas vārdi: Šveice, lauksaimniecības politikas, reformas, tiešmaksājumi, pārtikas industrija

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264168039-en