Zaļā izaugsme un agro-vides politikas

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Saimniecību pārvaldības prakses zaļās izaugsmes veicināšanai

 

OECD (2016), Farm Management Practices to Foster Green Growth, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Šajā ziņojumā aplūkotas saimniecību pārvaldības prakses ar zaļās izaugsmes potenciālu – sākot ar lauksaimnieku virzītām inovācijām (kā tādas, kas tieši saistītas ar augsni un ūdeni, integrēto augu aizsardzību, bioloģisko lauksaimniecību) līdz zinātnes virzītām tehnoloģijām (kā biotehnoloģijas un precīzā lauksaimniecība). Globālais pārtikas pieprasījums var tiks sasniegts tikai ilgtspējīgā veidā, ja jauna veida lauksaimnieciskās ražošanas metodes un inovatīvas tehnoloģijas tiks izmantotas, lai veicinātu ražošanas sistēmu produktivitāti, stabilitāti un elastību ar augstākiem mērķiem par ražu palielināšanu, t.sk. ūdens un enerģijas taupīšanu, risku mazināšanu, produktu kvalitātes uzlabošanu, vides aizsardzību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

 

Atslēgas vārdi: zaļā izaugsme, integrētā augu aizsardzība, augsnes un ūdens aizsardzība, bioloģiskā lauksaimniecība, precīzā lauksaimniecība, biotehnoloģijas.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264238657-en

 

  • Zaļās izaugsmes veicināšana lauksaimniecībā: apmācību, konsultācijas centru un paplašināšanās iniciatīvu nozīme

 

OECD (2015), Fostering Green Growth in Agriculture: The Role of Training, Advisory Services and Extension Initiatives, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Investēšana zināšanās ar mērķi veicināt videi draudzīgu saimniekošanas prakšu izmantošanu parasti tiek uztverta kā galvenais virzītājs inovāciju procesiem lauksaimniecībā.  Tomēr dažādas pārmaiņas valstu un globālā līmenī ir novedušas pie būtiskām izmaiņām konsultāciju pakalpojumu ievirzē – kā tie tiek organizēti un kādas metodes tie izmanto.

 

Šajā ziņojumā apskatīta saimniecību konsultāciju pakalpojumu loma, sniegums un ietekme, kā arī atsevišķu OECD valstu pieredze šajā jomā. Ziņojums sniedz ieguldījumu OECD darbā attiecībā uz zaļo izaugsmi un uzsver izpētes, attīstības, inovāciju, izglītības, sadarbības partneru un informācijas aprites lomu ilgtspējīgā produktivitātes celšanā.  Tajā sniegtas labo prakšu vadlīnijas un rekomendācijas un apkopotas veiksmīgu konsultāciju un apmācību centru, kā arī zaļo izaugsmi veicinošu pasākumu iezīmes. Īpaši pievērsta uzmanība investīcijām zināšanās, kas veicina videi draudzīgas saimniekošanas prakses izraudzītās OECD valstīs – Austrālijā, Kanādā, Anglijā un Velsā, kā arī Grieķijā un Jaunzēlandē.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264232198-en

 

  • Politikas instrumenti zaļās izaugsmes veicināšanai lauksaimniecībā

 

OECD (2013), Policy Instruments to Support Green Growth in Agriculture, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Zaļo izaugsmi var definēt kā ekonomiskās izaugsmes un attīstības stimulēšanu, nodrošinot, ka dabas vērtības var turpināt sniegt resursus un vides pakalpojumus, kas nepieciešami cilvēku labklājības nodrošināšanai.

 

Pētījuma mērķis ir apvienot OECD valstu pieredzi politiku, programmu un iniciatīvu veidošanā un ieviešanā, kas saistītas ar zaļo izaugsmi lauksaimniecības sektorā. Pētījumā apskatīti šādi jautājumi - zaļā izaugsme un lauksaimniecība, zaļās izaugsmes stratēģijas lauksaimniecībā OECD valstīs, politikas, kas veicina produktivitāti un resursu efektivitāti zaļās izaugsmes kontekstā, politikas, kas orientētas vides kvalitātes uzlabošanai.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264203525-en

 

  • Agro-vides politiku izvērtējums: izvēlētas metodoloģijas problēmas un gadījumu izpēte

 

OECD (2012), Evaluation of Agri-Environmental Policies: Selected Methodological Issues and Case Studies OECD Publishing.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264179332-en

 

  • Saiknes starp lauksaimniecības politikām un vides ieguvumiem: OECD izveidotā agro-vides politiku ietekmes modeļa izmantošana

 

OECD (2010), Linkages between Agricultural Policies and Environmental Effects: Using the OECD Stylised Agri-environmental Policy Impact Model, OECD Publishing.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264095700-en

 

  • Vadlīnijas izmaksu efektīviem agro-vides politikas pasākumiem

 

OECD (2010), Guidelines for Cost-effective Agri-environmental Policy Measures, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Šī vadlīniju projekta mērķis ir palīdzēt politiku veidotājiem, sniedzot tiem papildus instrumentus izmaksu efektīvu agro-vides politiku veidošanai un ieviešanai. Tas vērsts uz vides standartiem, vides nodokļiem, agor-vides maksājumiem un tirgojamu atļauju shēmām, kas risina agrovides problēmas. Svarīgi, ka šī pētījuma mērķis nav veicināt kādu konkrētu politikas instrumentu vai instrumentu kopumu kādā OECD valstī, bet uzlabot sapratni par to, kā dažādi politikas instrumenti var tikt izmantoti, kādā kontekstā tie var tikt izmantoti un kuri aspekti un īstenošanas jautājumi ir būtiskākie, lai attiecīgais instruments būtu efektīvs. 

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264086845-en