Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes loceklis

 • Pilns amata nosaukums:
  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļa amats
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darba vieta:
  Eiropas Komisija
 • Slodze:
 • Pieteikties līdz:
  06.09.2021

Amata apraksts

Eiropas Komisija 2021. gada 23. jūnijā izsludinājusi pieteikšanos EFSA valdes locekļa amata konkursam, pārstāvot pilsonisko sabiedrību un pārtikas ķēdes intereses. Valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu attiecīgo pieredzi un zināšanām pārtikas aprites tiesībās un politikā, tostarp kompetenci jautājumos par riska novērtējumu, vienlaikus nodrošinot, ka vadības, administratīvajos, finanšu un juridiskajos jautājumos valdē ir attiecīgas zināšanas. EFSA valdes locekļa amatā ieceļ uz 4 gadiem, sākot no 2022. gada 1. jūlija. Tiešsaistes lietojumprogramma un plašāka informācija ir pieejama tīmekļvietnē efsa-management-board (europa.eu).

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 16. augusts, plkst. 12.00 (Viduseiropas laiks, CET).

 

EFSA valde (Management Board) ir izveidota 2002. gadā, un tā nodrošina, ka EFSA darbojas efektīvi un kvalitatīvi, pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības, sadarbības iestāžu un patērētāju interesēm. EFSA valdi veido 15 locekļi, kurus pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ieceļ Eiropas Padome. Četriem valdes locekļiem jābūt pieredzei organizācijās, kas pārstāv patērētājus un citas pārtikas apritē ieinteresētās puses. Valdes locekļus izraugās saskaņā ar augstas kompetences standartiem, vienlaikus nodrošinot iespējami plašāko Eiropas Savienības ģeogrāfisko pārstāvniecību. Valde tiekas vairākas reizes gadā, un tās pamatuzdevums ir apstiprināt EFSA budžetu, darba programmas, uzraudzīt to ieviešanu un izvēlēt izpilddirektoru, Zinātnisko Komiteju un Zinātnisko paneļu locekļus.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) nodrošina neatkarīgas zinātniskās konsultācijas par riskiem, kas saistīti ar pārtiku. Konsultācijas izmanto Eiropas Savienības tiesību aktu, noteikumu un politikas izstrādātāji, tādējādi aizsargājot patērētājus pārtikas ķēdē. EFSA kompetencē ir pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, uzturs, dzīvnieku veselība un labturība, augu aizsardzība un augu veselība. EFSA darbībā ietilpst zinātnisko datu un ekspertu zināšanu apkopošana, neatkarīgu un aktuālu zinātnisko konsultāciju sniegšana par pārtikas nekaitīgumu, sabiedrības iepazīstināšana ar zinātniskā darba rezultātiem, sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, starptautiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām, tostarp patērētāju uzticības līmeņa paaugstināšana Eiropas Savienības pārtikas nekaitīguma sistēmai, sniedzot kvalitatīvas konsultācijas.

Kā pieteikties