Informācija par atsevišķiem jauniem nosacījumiem Eiropas Padomes Regulā par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2016. gadā (prasības mencu zvejai un par neizmantoto zvejas iespēju pārcelšanu starp gadiem).

Saistībā ar 2015. gada 17. novembrī pieņemto Eiropas Padomes Regulu (ES) 2015/2072 , ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1221/2014 un Regulu (ES) 2015/104 (turpmāk – Baltijas jūras kvotu regula 2016. gadam), zvejniekiem ir jāņem vērā sekojoši svarīgi nosacījumi:

 

1. Baltijas jūras kvotu regulā 2016. gadam vairs nav noteikti ierobežojumi zvejas dienu skaitam mencu zvejā. Atbilstoši zinātnieku atzinumiem, tika secināts, ka, nenosakot zvejas piepūles ierobežojumus (zvejas dienu skaitu) un vienlaikus stingri ievērojot nozvejas kvotu apjomus, mencu krājumu stāvoklis netiks apdraudēts, turklāt  tādā veidā kontroles un pārvaldības institūcijām tiks samazināts arī administratīvais slogs.

 

2. Ņemot vērā jaunākos zinātniskos ieteikumus, mencu nārsta vietu aizsardzības nolūkā, Baltijas jūras kvotu regulā 2016. gadam Rietumu mencas krājumam ir noteikts to ieguves aizliegums laika periodā no 2016.gada 15. februāra līdz 31. martam.

 

3. Neskatoties uz to, ka Baltijas jūras kvotu regulā 2016. gadam vairs nav iekļauts ieguves aizlieguma periods Austrumu mencas krājuma zvejā ir jāņem vērā, ka spēkā esošā Padomes Regulas (EK) Nr. 1098/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97, kuras 8.pants  nosaka laiku, kad mencu zveja šajos ūdeņos ar konkrētiem zvejas rīkiem nav atļauta t.sk. zvejas kuģiem aizliegts zvejot ar traļiem, bugurvadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai rāmju tīkliem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar nostiprinātām āķu jedām, āķu jedām, izņemot dreifējošas āķu jedas, rokas āķu rindas un džiga aprīkojumu. Šāds aizliegums Austrumu mencas krājuma zvejā ir paredzēts no 1. jūlija līdz 31. augustam ICES 25. līdz 28. apakšrajonā, kas atrodas Baltijas jūras Austrumu daļā. Šis aizliegums būs spēkā arī 2016.gadā.

 

4. Ņemot vērā Krievijas noteiktā zvejas produktu tirdzniecības embargo pagarināšanu pret Eiropas Savienību un izvērtējot attiecīgus zinātniskos ieteikumus, Baltijas jūras 2016.gada  kvotu regulas  pieņemšanas laikā tika nolemts, ka 2015. gadā neizmantotās zvejas iespējas, taču ne vairāk par 25% apmērā no 2015.gadā noteiktās valsts kvotas, ir iespējams pārnest uz 2016. gadu. Šāda kvotu pārcelšana notiek visas valsts, nevis individuālu zvejas uzņēmumu līmenī. Pārcelto zvejas iespēju tālākā sadale zvejniekiem notiek atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un ievērojot zvejnieku zvejas efektivitāti iepriekšējā zvejas periodā. Tāpēc Zemkopības ministrija, ņemot vērā Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē nolemto, vēlas uzsvērt, ka ikgadējā kvota, kas ir piešķirta valstij un attiecīgi sadalīta zvejniekiem, būtu apgūstama maksimālā apjomā, nepaļaujoties uz to, ka neizmantotās zvejas iespējas tiks automātiski iedalītas tās neizmantojušajiem zvejniekiem zvejai nākamajā gadā.

 

Padomes Regulu (ES) 2015/2072 piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1452671590563&uri=CELEX:32015R2072

  • Publicēts:
    15.01.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā