Par iekšējo ūdeņu produktu kontroli

Zemkopības ministrija informē, ka šogad 5. jūlijā stājušies spēkā Ministru Kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (turpmāk – izkraušanas noteikumi) grozījumi. Citu grozījumu starpā tiek noteikta arī Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos iegūto vai Pārtikas un veterinārā dienesta atzīta akvakultūras nozares uzņēmumā izaudzēto zivju (tostarp nēģu, arī vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī zivju ikru) produktu (turpmāk – iekšējo ūdeņu produkti) tirdzniecības, transportēšanas un uzglabāšanas kontroles kārtība.
 
Minētā kārtība paredz zvejas produktu nosūtītāja, transportētāja, saņēmēja, apstrādātāja vai uzglabātāja (turpmāk – operators) pienākumu iekšējo ūdeņu produktu iepirkumu un transportēšanu apliecinošos dokumentos iekļaut produktu izcelsmi apliecinošu norādi - zvejas licences numuru, ja produkti iegādāti no zvejnieka, kam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru, ja iekšējo ūdeņu produktu izcelsme ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzīts akvakultūras nozares uzņēmums. Jāpiebilst, ka noteikumi nosaka vispārīgu prasību iepriekš minēto zvejas licences vai akvakultūras uzņēmuma numura norādīšanai, nenosakot īpašas prasības, kā numurs būtu ierakstāms pavaddokumentā, tā attēlošanas veidam un lielumam. Galvenais, lai kontrolējošā institūcija varētu gūt skaidru pārliecību par iekšējo ūdeņu produktu izcelsmi.
 
Vienlaikus noteikumi nosaka zvejnieka vai akvakultūras nozares uzņēmuma pienākumu pēc operatora pieprasījuma nekavējoties sniegt tam informāciju (attiecīgo licences vai atzīšanas numuru), kas ir nepieciešama iekšējo ūdeņu produktu pavaddokumentu aizpildīšanai.

 

Līdzvērtīga zvejas produktu izsekojamības kārtība jau pastāv attiecībā uz jūras zvejā iegūtām zivīm. Tāpēc, lai nodrošinātu arī iekšējos ūdeņos iegūto un akvakultūrā izaudzēto zivju izsekojamību un apliecinātu to likumīgu ieguvi, tiek ieviestas papildus prasība iekšējo ūdeņu produktu pavaddokumentu noformēšanā.

 
Jānorāda arī tas, ka izkraušanas noteikumos iekļauts arī tiesiskais regulējums Valsts vides dienesta kontroles funkciju pildīšanai – noteikts, ka dienests veic iekšējo ūdeņu produktu tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi, jo iepriekš normatīvajos aktos šī kompetence nebija skaidri atrunāta. Tagad Valsts vides dienests, veicot minētās pārbaudes un konstatējot izkraušanas noteikumu prasību pārkāpumus, būs tiesīgs rīkoties atbilstoši administratīvo pārkāpumu procesā paredzētajai kārtībai.
 

Zemkopības ministrija vērš uzmanību, ka minētā prasība attiecās uz visiem operatoriem visos iekšējo ūdeņu produktu izplatīšanas posmos.

 

Jautājumu gadījumā par izkraušanas noteikumu piemērošanu Zemkopības ministrija aicina sazināties ar Zivsaimniecības departamenta kontaktpersonu: Olgu Adamenko tālr. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv vai par iekšējo ūdeņu produktu kontroles jautājumiem ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītāju Eduardu Sproģi, tālr. 67807932, e-pasts eduards.sprogis@vvd.gov.lv

 

  • Publicēts:
    08.07.2019

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā