01.02.2012. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2012.gada 1.februārī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 11:30 līdz 13:30.

1. Iespējamo grozījumu apspriešana finansējuma pārdalei starp Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam prioritārajiem virzieniem (informē Zemkopības ministrija).

2. Informācija par Kopējās zivsaimniecības politikas reformas gaitu (informē Zemkopības ministrija).

3. Informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulas priekšlikumu (informē Zemkopības ministrija).

4. Par mencu zvejas limitu sadales principu pielietošanu 2013.gadam (informē Zemkopības ministrija un zvejnieku biedrību pārstāvji).

5. Dažādi:

5.1. Priekšlikumi zvejnieku un zivju apstrādātāju sadarbības uzlabošanai zivju izejvielu tirgū (informē Zemkopības ministrija).