03.10.2013. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2013.gada 3.oktobrī Rīgā, Lejupes ielā 3, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR, no plkst. 13:00 līdz 15:00.

1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vīzija par zivsaimniecības zinātnes un citu ar zivsaimniecības nozari saistīto institūta kompetences sfēru attīstību (informē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR).

2. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par situāciju ar zivsaimniecības jomu saistītajā izglītības programmā un nākotnes iecerēm (informē Izglītības un zinātnes ministrija).

3. Informācija par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu (informē Zemkopības ministrija).

4. Pārskats par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2011.-2013.gadam izpildi un turpmāko rīcību Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādņu 2011.-2016.gadam īstenošanai (informē Zemkopības ministrija).

5. Informācija par jautājumu virzību saistībā ar Eiropas Savienības Padomes regulu par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2014.gadam (informē Zemkopības ministrija).

6. Par nozvejas limitu sadales principu pielietošanu 2015.gadā (informē Zemkopības ministrija)

7. Dažādi:

7.1. Par lūgumu iekļaut biedrības „Sabiedrība par atklātību Delna” pārstāvi Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē (informē Zemkopības ministrija).