19.12.2014.

Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome; informē Normunds Riekstiņš, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors

Sēdes protokols

MK projekts: Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

pielikumi:

1. Makšķerēšanai aizliegtie laika periodi atsevišķos ūdeņos (upju posmi, ezeru daļas)

2. Ūdenstilpes, kurās atļauta šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu ieguve

3. Vēžu sugu atšķirības pazīmes

4. Papildus ūdenstilpju vai to daļu saraksts, kurās atļautas zemūdens medības

5. Vēžošanas krītiņa konstrukcijas shēma

6. Pamattakses piedzenamās naudas summas aprēķināšanai par zaudējumu, kādu fiziskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis, vēžus un citus ūdens bezmugurkaulniekus Latvijas Republikas ūdeņos

MK projekts: Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai

pielikumi:

1. Akts Nr.____________ par zivju mazuļu uzskaiti audzēšanas iekārtās

2. Akts Nr.____________ par zivju mazuļu transportēšanu un ielaišanu dabiskajā ūdenstilpē

3. Kopsavilkuma akts Nr.____________ par 20___.gadā dabiskajās ūdenstilpēs ielaistajiem zivju mazuļiem

4. Inventarizācijas akts Nr.____________ par ielaišanai dabiskajās ūdenstilpēs sagatavoto zivju mazuļu skaitu

5. Zivju mazuļu ielaišanas plāns privātajos ezeros, kas pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai un kārtība tā īstenošanai

6. Zivju mazuļu ielaišanas plāna privātajos ezeros, kas pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai izpildes protokols