2010.gada 30.jūnija lēmums Nr. L-2010/01

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA


30.06.2010. Nr. L- 2010/01

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - Programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj:

1. apstiprināt 2009.gada ziņojumu par Rīcības Programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā darbības īstenošanu - 1.pielikums;

2. apstiprināt grozījumus projektu atlases kritērijos Programmas pasākumu „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” un „Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana” ietvaros atbilstoši 2.pielikumā minētajam.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Pastare