2012.gada 24.februāra lēmums Nr. L – 2012/01

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS

RĪGA

24.02.2012. Nr. L-2012/01


Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - RP) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj atbalstīt ierosinājumu par virssaistību uzņemšanos RP pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” ietvaros atbilstoši Pielikumā minētajam.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš

Pielikums 24.02.2012 Lēmumam Nr. L- 2012/01

Virssaistību uzņemšanās 2.prioritārā virziena pasākumos

Lai nodrošinātu pilnīgu RP publiskā finansējuma apguvi, Vadošā iestāde ierosina jautājumu par virssaistību uzņemšanos RP 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākumos „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” 20% apmērā no pasākumos pieejamā publiskā finansējuma:

RP pasākums

Pasākumā pieejamais publiskais finansējums, Ls

Ierosinātais virssaistību apjoms

(20% apmērā no pasākumos pieejamā publiskā finansējuma), Ls

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

19 208 351

3 841 670

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings

21 639 335

4 327 867

 

Kopā

8 169 537

Vadošā iestāde ierosinājusi uzņemties virssaistības, pamatojoties uz RP finansējuma izlietojuma progresu uz 2012.gada 1.februāri. Izvērtējot RP 2.prioritārā virziena publiskā finansējuma izlietojuma progresu, konstatēts, ka 2.prioritārajā virzienā publiskā finansējuma atlikums veidojas negatīvs (ņemot vērā vērtēšanā esošos projektus) un vienlaikus vērojama tendence atbalsta pretendentiem pārtraukt uzņemtās saistības projektos, par kuriem nav veikti maksājumi, kas 2012.gada 1.februārī veido 14% no prioritārajā virzienā pieejamā publiskā finansējuma.

Saistītie dokumenti