29.09.2010. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2010.gada 29.septembrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23. stāva zālē no plkst. 11:00 līdz 13:00.

1. Par Latvijas nostāju par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem Baltijas jūrā 2011.gadam (informē Zemkopības ministrija)

2. Par nozvejas limitu sadales principiem zvejniecības komercsabiedrībām zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2011.gadā (informē Zemkopības ministrija)

3. Informācija par Uzraudzības komitejas pieņemto lēmumu saistībā ar finanšu līdzekļu pārdali starp prioritārajiem virzieniem Rīcības programmas „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” īstenošanai (informē Zemkopības ministrija)

4. Par saņemto priekšlikumu iekļaut ZKP sastāvā pārstāvi no Rīcības programmas „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” 4.prioritārā virziena īstenošanā iesaistīto vietējo rīcības grupu vidus (informē Zemkopības ministrija)

5. Dažādi:

5.1. Par Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumu Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 21.punkta nosacījumu iespējamo piemērošanu (informē Zemkopības ministrija).