Valsts, Eiropas Savienības atbalsts

Latvijas saistošie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2009.gada 14,jūlija noteikumi Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai";

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”;

Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu

1.virziens „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai”:

 1. Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumi Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”
 2. Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumi Nr.845 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”
 3. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.514 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi""

2.virziens „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”:

 1. Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
 2. Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.321 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem
 3. Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana
 4. Ministru kabineta 06.10.2008. noteikumi Nr.828 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zveja iekšējos ūdeņos”
 5. Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

3.virziens „Kopējās ieinteresētības pasākumi”:

 1. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumi Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”"
 2. Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.785 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai
 3. Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1029 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”
 4. Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumi Nr. 371 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"
 5. Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumi Nr.846 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"

4.virziens „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”:

 1. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai
 2. Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr. 78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai
 3. Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumi Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"
 4. Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumi Nr.726 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai”.