Novērtēšana

Mērķis

Lai noteiktu ES atbalsta pasākumu efektivitāti jāveic tās izvērtēšana, ar nolūku noskaidrot atbalsta ietekmi uz nospraustajiem mērķiem un analizēt tās ietekmi uz konkrētām strukturālajām problēmām.

Izpildītājs

Par novērtējumu veikšanu atbildīgā institūcija likumdošanas izpratnē ir Vadošā iestāde vai Eiropas Komisija, kura ir atbildīga par neatkarīga novērtētāja piesaistīšanu un novērtēšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšanu.

Novērtēšanas pamatprincipi

Izšķir trīs galvenos novērtēšanas veidus:

Ex-ante (Iepriekšējā) novērtēšana – paredzēta sagatavotā atbalsta pasākumu Plāna novērtēšanai. Tiek novērtēta Darbības programmas un pasākumu īstenošanas mehānisma kvalitāte, atbilstība ES politikai, noteiktas galvenās problēmas un doti priekšlikumi plāna un īstenošanas mehānisma uzlabošanai. Sākotnējais novērtējums ir mijiedarbīgs process, kurā eksperti, kuri nav tieši iesaistīti plāna sagatavošanā, sniedz vērtējumu un rekomendācijas par dokumenta izstrādi, lai nodrošinātu tā kvalitātes uzlabošanos, kā arī nodrošinātu tā atbilstību ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām.

Mid-term (Vidustermiņa) novērtēšana – paredzēta lai pārbaudītu Programmas sākotnējos rezultātus, to atbilstība ex-ante izvērtējumam, mērķu nozīmīgumu un tas, cik lielā mērā šie mērķi ir sasniegti. Tajā novērtē arī uzraudzības un īstenošanas kvalitāti. Pēc šīs novērtēšana iespējams pieļaujamās robežās veikt izmaiņas atbalsta pasākumos, atbilstoši ziņojumā minētajiem pamatojumiem.

Ex-post (Paveiktā) novērtēšana - ex-post novērtējums aptver finansu resursu izlietojumu un Programmas efektivitāti un lietderību, tās ietekmi un atbilstību ex-ante novērtējumam. Tā aptver faktorus, kas ir ietekmējuši sekmīgu vai nesekmīgu īstenošanu, Programmas sasniegumus un rezultātus, tajā skaitā ilglaicību. Ex-post novērtējuma gaitā tiek izdarīti secinājumi attiecībā uz Programmu.

Vidustermiņa (Mid-term) novērtējums

Regulas Nr. 1198/2006 49. pants nosaka, ka Vidustermiņa novērtējumu veic Zemkopības ministrijas atbildībā, piesaistot neatkarīgus vērtētājus. Vidustermiņa novērtēšanas mērķis ir pārbaudīt darbības programmas vai tās daļas efektivitāti, lai, to pielāgojot, uzlabotu atbalsta un tā īstenošanas kvalitāti.

Vidustermiņa novērtējuma ziņojumu nosūta Komisijai līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Paveiktā (ex-post ) novērtējums

Atbilstoši Padomes regulai (EK) Nr. 1198/2006 50. pantam Paveiktā (ex-post) novērtēšana attiecas uz resursu izmantošanas pakāpi, uz darbības programmas lietderību un efektivitāti, uz tās ietekmi. Novērtējumā konstatē faktorus, kas ir veicinājuši darbības programmas īstenošanas sasniegumus vai neizdošanos, tostarp no ilgtspējības un labas prakses viedokļa.

Paveiktā novērtēšanu veic pēc Komisijas ierosmes un Komisijas atbildībā, apspriežoties ar dalībvalsti un vadošo iestādi, kas apkopo novērtējuma īstenošanai vajadzīgo informāciju.

Nobeiguma novērtēšanu pabeidz, vēlākais, 2015. gada 31. decembrī.