Par komiteju

Apstiprināts 16.10.2012

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas nolikums

I. Vispārējie noteikumi

1. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk – Rīcības programma) uzraudzības komiteja (turpmāk - Komiteja) ir izveidota saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 63. panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”, lai pārliecinātos par Rīcības programmas, kas apstiprināta kā Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam, īstenošanas efektivitāti un kvalitāti un lai periodiski pārskatītu Rīcības programmā paredzēto mērķu sasniegšanu. Komiteja darbojas līdz Rīcības programmas slēgšanas brīdim.

2. Vadošās iestādes vadītājs ir atbildīgs par Komitejas izveidošanu un Komitejas sastāva noteikšanu. Komitejas sastāvs tiek noteikts balstoties uz institūciju un iestāžu sniegtajiem deleģējumiem darbam Komitejā.
3. Komitejas locekļi tiek atbrīvoti no pienākumiem šādos gadījumos:
3.1. pēc to pārstāvētās institūcijas lūguma;
3.2. pēc Komitejas lūguma gadījumā, ja sistemātiski netiek pildīti locekļa pienākumi.

II. Funkcijas

4. Komitejas galvenās funkcijas ir šādas:
4.1. izskatīt un apstiprināt Eiropas Zivsaimniecības fonda Vadošās iestādes (turpmāk – Vadošā iestāde) izstrādātos un ierosinātos kritērijus, pēc kuriem izraugās finansējamās darbības, un apstiprināt jebkādus šo kritēriju grozījumus atbilstīgi plānošanas vajadzībām;
4.2. balstoties uz Vadošās iestādes iesniegtajiem dokumentiem, pārskatīt Rīcības programmas mērķu sasniegšanā gūtos rezultātus;
4.3. analizēt Rīcības programmas īstenošanas rezultātus - jo īpaši to mērķu sasniegšanu, kas noteikti katram prioritārajam virzienam, un izskatīt starpposma izvērtējumu;
4.4. izvērtēt un apstiprināt īstenošanas gada ziņojumus un noslēguma ziņojumu, pirms to nosūtīšanas Eiropas Komisijai;
4.5. iepazīties ar gada kontroles ziņojumiem un jebkādiem atbilstīgiem komentāriem, ko Eiropas Komisija izsaka pēc minēto ziņojumu izskatīšanas;
4.6. izstrādāt priekšlikumus Rīcības programmas pārskatīšanai, lai veicinātu Eiropas Zivsaimniecības fonda mērķu sasniegšanu, kā arī lai uzlabotu tās vadību, tostarp finanšu pārvaldību;
4.7. izskatīt un apstiprināt Vadošās iestādes priekšlikumus grozīt Komisijas lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības fonda ieguldījumu;
4.8. apstiprināt Komitejas nolikuma grozījumus, izņemot grozījumus uzraudzības komitejas sastāvā. Gadījumos, kad tiek veiktas izmaiņas uzraudzības komitejas sastāvā, Komitejas sekretariāts informē Komitejas locekļus par veiktajām izmaiņām;
4.9. veikt citas Latvijas normatīvajos aktos un Eiropas Kopienas tiesību aktos noteiktās funkcijas atbilstoši Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu nosacījumiem.

5. Komitejas locekļi ar balsstiesībām – Komitejas locekļi, kuru dalība Komitejas sastāvā paredzēta Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”, un kam ir balss tiesības, piedaloties Komitejas lēmumu pieņemšanā.

6. Komitejas locekļi ar padomdevēju tiesībām – Komitejas locekļi, ko Komitejas sastāvā ietver pēc Vadošās iestādes iniciatīvas, un kam Komitejas lēmumu pieņemšanā ir tiesības paust viedokli, tomēr nav balss tiesību.

7. Komitejas locekļi – Komitejas locekļi ar balsstiesībām un padomdevēju tiesībām.

8. Komitejas sekretariāta funkcijas pilda Vadošā iestāde. Informācijas apmaiņa starp Komitejas sekretariātu un Komitejas locekļiem noris, izmantojot Komitejas sekretariāta vienotu e-pasta adresi: uk.zrp@zm.gov.lv.

9. Eiropas Komisijas pārstāvis piedalās Komitejas darbā kā Komitejas loceklis ar padomdevēja tiesībām.

III. Komitejas tiesības un pienākumi

10. Pēc Komitejas priekšsēdētāja vai Komitejas locekļu ar balsstiesībām ierosinājuma, Komiteja var izveidot darba grupas (tajās var piedalīties arī eksperti, kas nav Komitejas locekļi).

11. Komitejas locekļiem ar balsstiesībām ir pienākums apmeklēt sēdes un pildīt Komitejas lēmumus.

12. Ja kāds no Komitejas locekļiem ar balsstiesībām sēdē tiek aizvietots, viņa pilnvarotajai personai ir balsstiesības, kas izriet no attiecīgās institūcijas izsniegtās rakstiskās pilnvaras, kura jau pirms Komitejas sēdes tiek iesniegta Komitejas priekšsēdētājam. Ja Komitejas sēdē tiek aizvietots kāds no Komitejas locekļiem ar padomdevēja tiesībām, pilnvarotā persona pirms Komitejas sēdes Komitejas sekretariātam iesniedz attiecīgās institūcijas izsniegtu rakstisku deleģējumu par dalību Sēdē.

13. Komitejas priekšsēdētājs, kā arī nepieciešamības gadījumā Komitejas locekļi var uzaicināt ekspertus, kas nav Komitejas locekļi, piedalīties sēdēs saistībā ar kādu konkrētu darba kārtības jautājumu, par ko Komitejas locekļi paziņo rakstiski vai elektroniski Vadošajai iestādei ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms Komitejas sēdes norises. Eksperti piedalās tikai tajās diskusijās, kas attiecas uz viņu kompetences jautājumu. Ekspertus uz Komitejas sēdi uzaicina Komitejas priekšsēdētājs

14. Komitejas oficiālo pozīciju par apspriežamajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo Komitejas priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. Pārējie Komitejas locekļi var sniegt paziņojumus presei, bet viņi nedrīkst paust Komitejas oficiālo pozīciju.

IV. Komitejas sēdes

15. Vadošā iestāde sasauc Komitejas sēdes (turpmāk – Sēdes) ne retāk kā divas reizes gadā. Sēdes darba kārtība un informācija par sēdes norises laiku un vietu elektroniski tiek paziņota ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms sēdes.

16. Sēdi vada Komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

17. Papildus sēdes var sasaukt, ja to rakstveidā pieprasa 1/4 Komitejas locekļu ar balsstiesībām. Komitejas priekšsēdētājs nosaka sēdes datumu 10 darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Sēdi sasauc ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā.

18. Darba kārtību sagatavo Komitejas sekretariāts un to apstiprina Komitejas priekšsēdētājs.

19. Katrs Komitejas loceklis, kurš vēlas papildināt darba kārtību ar papildu punktu, iesniedz savu priekšlikumu rakstveidā vai elektroniski Komitejas sekretariātā ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms sēdes. Pieteikumā izklāsta jautājuma būtību un pamato tā iekļaušanu Sēdes darba kārtībā.

20. Papildinātā darba kārtība un Sēdē izskatāmie dokumenti elektroniski tiek nosūtīti visiem Komitejas locekļiem un uzaicinātajiem ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sēdes.

21. Ja Komitejas locekļiem ir kādi iebildumi vai priekšlikumi par saņemtajiem dokumentiem, tie var rakstiski vai elektroniski informēt Komitejas sekretariātu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms sēdes.

22. Iebildumi un priekšlikumi, kas nav saņemti 21.punktā norādītajā termiņā, tiek izskatīti Sēdes laikā.

23. Komitejas sekretariāts sagatavo izziņu par Komitejas locekļu sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem. Sēdes laikā Komitejas priekšsēdētājs un Komitejas locekļi izvērtē sniegtos iebildumus un priekšlikumus, un Komitejas locekļi ar balsstiesībām pieņem lēmumu par Komitejas sēdes darba kārtību un izskatāmajiem dokumentiem.

24. Ja nepieciešams, Komitejas sekretariāts nodrošina sēdes tulkojumu angļu valodā.

V. Lēmumu pieņemšana

25. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās Sēdē piedalās vismaz piecdesmit procenti un viena balss no Komitejas locekļu ar balsstiesībām vai to pilnvaroto personu skaita.

26. Komitejas lēmumus pieņem savstarpēji vienojoties. Ja netiek panākta vienošanās, tad Komiteja lemj par procedūru, kādā konkrētais jautājums risināms, tai skaitā, pēc iespējas izveidojot darba grupu jautājuma risināšanai.

27. Nākamajā sēdē šis jautājums tiek apspriests vēlreiz. Ja joprojām netiek panākta vienošanās, tad lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, Komitejas locekļiem ar balsstiesībām atklāti balsojot. Komitejas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā vienāda balsu skaita gadījumā.

28. Ja Komitejas loceklis nepiekrīt Komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai Komiteja sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

29. Steidzamu jautājumu gadījumā Komiteja var pieņemt lēmumu, izmantojot rakstisko procedūru.

30. Lēmumu pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:
30.1. Komitejas sekretariāts sagatavo lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, saskaņo ar Komitejas priekšsēdētāju un elektroniski nosūta Komitejas locekļiem;
30.2. 5 darba dienu laikā pēc lēmumprojekta nosūtīšanas brīža Komitejas locekļi ar balsstiesībām rakstiski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem, bet Komitejas locekļi ar padomdevēju tiesībām rakstiski vai elektroniski paziņo par priekšlikumiem, attiecībā uz lēmumprojektu.;
30.3. ja minētajā termiņā iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti vai iesniegtie priekšlikumi ir redakcionāla rakstura, lēmumu uzskata par pieņemtu;
30.4. ja ir saņemti iebildumi vai priekšlikumi, Vadošā iestāde 2 darba dienu laikā sagatavo izziņu, kā arī norāda, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, precizē lēmumprojektu un elektroniski nosūta izziņu un precizēto lēmumprojektu Komitejas locekļiem;
30.5. 2 darba dienu laikā pēc 30.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas Komitejas locekļi ar balsstiesībām rakstiski vai elektroniski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem, bet Komitejas locekļi ar padomdevēju tiesībām rakstiski vai elektroniski paziņo par priekšlikumiem, attiecībā uz precizēto lēmumprojektu. Ja iebildumi par lēmumprojektu ir saņemti no mazāk kā 1/3 Komitejas balsstiesīgo locekļu, lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, tomēr ņemot vērā Komitejas locekļu sniegtos priekšlikumus un iebildumus, vadošās iestādes vadītājam ir tiesības rakstiskās procedūras veidā izskatīto jautājumu virzīt izskatīšanai atsevišķā Komitejas sēdē;
30.6. Komitejas sekretariāts sagatavo lēmumu. Lēmumu paraksta Komitejas priekšsēdētājs un Komitejas sekretārs. Komitejas sekretariāts 2 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūta parakstīto lēmumu Komitejas locekļiem.

VI. Sēdes protokols

31. Sēdes laikā tiek veikts audioieraksts, kas tiek izmantots Sēdes protokola sagatavošanai. Sēdes protokols ietver informāciju par sēdes dalībniekiem, darba kārtību, par attiecīgajās diskusijās piedalījušiem sēdes dalībniekiem, pieņemtajiem lēmumiem un balsojumiem, ja tādi notikuši.

32. Komitejas sekretariāts pēc sēdes sagatavo protokolu. Protokolu paraksta Komitejas priekšsēdētājs un Komitejas sekretārs. Komitejas sekretariāts 2 darba dienu laikā pēc sēdes nosūta parakstīto protokolu visiem Komitejas locekļiem iebildumu un priekšlikumu sniegšanai.

33. Komitejas locekļi 2 darba dienu laikā iesniedz Komitejas sekretariātam priekšlikumus un iebildumus par parakstīto protokolu. Vadošā iestāde izvērtē iebildumus un priekšlikumus un 2 darba dienu laikā pieņem lēmumu par iebildumu un priekšlikumu iekļaušanu Komitejas sēdes protokolā. Ja noteiktajā termiņā priekšlikumi un iebildumi netiek iesniegti vai iesniegtie priekšlikumi ir redakcionāla rakstura, tad protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu, par ko tiek paziņots Komitejas locekļiem.

34. Apstiprinātā protokola elektronisko versiju, kā arī sēdes darba kārtību ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Valsts un ES atbalsts > Eiropas Savienības atbalsts > Zivsaimniecība > Eiropas Savienības atbalsts > 2007.-2013.gadam > Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts > Uzraudzība > Uzraudzības komiteja > Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sēdes.

Komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Saistītie dokumenti