Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu „Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. – 2013.gadam” (turpmāk –Stratēģiskais plāns) saskaņā ar Eiropas Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula par Eiropas Zivsaimniecības fondu) 15.pantā noteikto.

Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā ir ietverti visi nozares attīstības virzieni un aktivitātes, kurām Latvijā kā Konverģences I reģiona valstī paredzēts šim reģionam atbilstošs sabiedriskā finansējuma atbalsts. Pamatojoties uz Stratēģisko plānu, Zemkopības ministrijas izstrādātā Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadā (turpmāk – Rīcības programma) detalizē attiecīgo pasākumu un aktivitāšu realizācijas nosacījumus minētajā laika periodā, ievērojot ES likumdošanas ietvarā – regulā par Eiropas Zivsaimniecības fondu - paredzētās prasības. Stratēģiskā plāna izstrāde ir balstīta uz:

1. ilgtermiņa nacionālās attīstības prioritātēm, kas noteiktas Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013.gadam;

2. nozares sociāli ekonomiskās situācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi;

3. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 2004. - 2006.gadam sniegtā atbalsta izmantošanas analīzi;

4. Eiropas Savienības pamatnostādnēm un tās īstenoto politiku konkurences, nodarbinātības, informācijas sabiedrības, vienlīdzīgu iespēju, lauksaimniecības, vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomās – it īpaši uz Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē 2000.gadā apstiprināto Lisabonas stratēģiju un 2001.gadā apstiprināto un 2006.gadā pārskatīto Gēteborgas stratēģiju.