Latvijas saistošie normatīvie akti

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

 

ES prioritāte (1): Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 117 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"”

Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumi Nr. 174 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji””

Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 347 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""

Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumi Nr.722 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem""

Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"”

Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 136 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija””

Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.290 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"”

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.441 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"”

 

ES prioritāte (2): Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumi Nr.349 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai”

Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 51 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"”

Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"”

Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumi Nr.692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"

 

ES prioritāte (3): Sekmēt KZP īstenošanu

Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumi Nr.754 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"

Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumi Nr.224 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde”"

 

ES prioritāte (4): Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai

Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”"

Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”

 

ES prioritāte (5): Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""

Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumi Nr.131 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni”

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.437 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"

Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumi Nr. 458 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

 

ES prioritāte (6): Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu

Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumi Nr.56 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā””