Zivju produkcijas eksports, imports un reeksports

Eksports
Eksportētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai ministrijā elektroniski nosūtot uz e-pastu baiba.ake@zm.gov.lv vai iesniedzot Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā vai nosūtot pa pastu: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga.

 

Imports
Importētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās ievešanas Latvijā iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam trešās valsts kompetento iestāžu apstiprinātu nozvejas sertifikātu.

 

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam veic nozvejas sertifikātā minētās informācijas pārbaudi. Saskaņā ar noteikto procedūru muitas atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas neatļaut zivju produkcijas importu Latvijas teritorijā no trešās valsts, ja par kravu nav iesniegts nozvejas sertifikāts, kā arī, ja Zvejas kontroles departaments ir aizliedzis importu (ir pamats aizdomām, ka zivis iegūtas nelegāli).

 

Reeksports
Reeksporta veicējs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentam nozvejas sertifikātu, kurā ir bijušas veiktas attiecīgās atzīmes par zivju produkcijas importu Latvijā. Ja tiek reeksportēts viss ievestais zivju daudzums, jāiesniedz nozvejas sertifikāta oriģināls, bet, ja tiek reeksportēta tikai daļa no ievestās produkcijas, iesniedzama kopija. 

 

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments veic informācijas pārbaudi un nozvejas sertifikāta reeksporta sadaļas apstiprināšanu.