Tirdzniecība

2013.gads

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 11. decembris) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 (2013. gada 17. decembris) par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 (2013. gada 17. decembris) par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1420/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju pieņemšanas atceļ Regulas (EK) Nr. 347/96, (EK) Nr. 1924/2000, (EK) Nr. 1925/2000, (EK) Nr. 2508/2000, (EK) Nr. 2509/2000, (EK) Nr. 2813/2000, (EK) Nr. 2814/2000, (EK) Nr. 150/2001, (EK) Nr. 939/2001, (EK) Nr. 1813/2001, (EK) Nr. 2065/2001, (EK) Nr. 2183/2001, (EK) Nr. 2318/2001, (EK) Nr. 2493/2001, (EK) Nr. 2306/2002, (EK) Nr. 802/2006, (EK) Nr. 2003/2006, (EK) Nr. 696/2008 un (EK) Nr. 248/2009

2012.gads

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 194/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu privātās uzglabāšanas atbalsta summu 2012. zvejas gadā

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 195/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka Savienības pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 196/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu konkrētiem zvejas produktiem

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 197/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu references cenas 2012. zvejas gadam

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 198/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar ko 2012. zvejas gadam nosaka Savienības izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 199/2012 ( 2012. gada 8. marts ), ar kuru nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2012. zvejas gadā

2010.gads

2010/219/ES Komisijas Lēmums (2010. gada 16. aprīlis), ar ko atceļ Lēmumu 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2354)

2010/220/ES Komisijas Lēmums (2010. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz saimniecībās audzētiem zivsaimniecības produktiem, kas importēti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2358)

Komisijas Regula (ES) Nr. 86/2010 (2010. gada 29. janvāris), ar kuru Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas produktu definīciju un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1010/2009 — attiecībā uz apmaiņu ar informāciju par trešo valstu zvejas kuģu inspekcijām un administratīvajiem pasākumiem, ko piemēro nozvejas sertifikātiem

2009.gads

Komisijas Regula (ES) Nr. 1276/2009 (2009. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2010. zvejas gadā

Komisijas Regula (ES) Nr. 1277/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1278/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu konkrētiem zvejas produktiem 2010. zvejas gadā

Komisijas Regula (ES) Nr. 1279/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu atsevišķiem zvejas produktiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1280/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu salīdzināmās cenas 2010. zvejas gadam

Komisijas Regula (ES) Nr. 1281/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

2008.gads

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2136/89, kas nosaka kopējus tirdzniecības standartus konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem

 

PADOMES REGULA (EK) Nr. 805/2008 (2008. gada 7. augusts), ar ko atceļ antidempinga maksājumus, kas ar Regulu (EK) Nr. 437/2004 uzlikti Norvēģijas izcelsmes lielo varavīksnes foreļu importam

PADOMES REGULA (EK) Nr. 685/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko atceļ antidempinga maksājumus, kas uzlikti ar Regulu (EK) Nr. 85/2006 par saimniecībās audzētu Norvēģijas izcelsmes lašu importu

2006.gads

Padomes regula (EK) Nr. 1759/2006 (2006. gada 28. novembris), ar ko groza regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

2001.gads

Komisijas 2001. gada 25. janvāra Regula (EK) Nr. 150/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 par sodu sankcijām, kas piemērojamas ražotāju organizācijām zvejniecības sektorā par intervences mehānisma pārkāpumiem, piemērošanai un kas groza Regulu (EK) Nr 142/98

1999.gads

Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 (1999. gada 17. decembris) par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju