Uzraudzības komitejas reglaments

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam uzraudzības komitejas reglaments

I.    Vispārējie noteikumi

1. Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka Komitejas atbildību, personālsastāvu, Komitejā izskatāmo dokumentu aprites kārtību, kā arī sēžu organizācijas un lēmumu pieņemšanas kārtību.

2. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam (turpmāk – Rīcības programma) Komiteja ir koleģiāla institūcija, kas pārrauga Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) ieviešanas gaitu. Komiteja darbojas līdz Rīcības programmas slēgšanas brīdim.

3. Komiteja izveidota, pamatojoties uz:

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 47., 48. un 49. pantu (turpmāk – Vispārējā regula);

3.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulas (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 112. un 113. panta nosacījumiem;

3.3. Komisijas 2014.gada 7.janvāra deleģētās Regulas (ES) Nr.240/2014 par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar  Eiropas Strukturālajiem un investīciju fondiem 10. un 11.panta nosacījumiem;

3.4. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – Noteikumi Nr.599).

4. Komitejas institucionālo sastāvu un tā izmaiņas apstiprina Ministru kabinets. Par Komitejas izveidošanu un Komitejas personālsastāva noteikšanu atbildīgs ir EJZF Vadošās iestādes vadītājs. Komitejas personālsastāvs tiek noteikts, balstoties uz institūciju un iestāžu sniegtajiem deleģējumiem darbam Komitejā.

5. Komitejas sekretariāta funkcijas pilda EJZF Vadošā iestāde. Informācijas apmaiņa starp Komitejas sekretariātu un Komitejas locekļiem noris, izmantojot Komitejas sekretariāta vienotu e-pasta adresi: uk.zrp@zm.gov.lv.


II. Komitejas uzdevumi

6. Komiteja darbojas, lai pārliecinātos par Rīcības programmas īstenošanas efektivitāti un kvalitāti un lai periodiski pārskatītu Rīcības programmā paredzēto mērķu sasniegšanu. Komitejas galvenie uzdevumi ir šādi:
6.1. sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par Rīcības programmas apstiprināšanu izskatīt un apstiprināt EJZF Vadošās iestādes izstrādātos un ierosinātos finansējamo darbību atlases kritērijus. Komiteja apstiprina jebkādus šo kritēriju grozījumus atbilstoši plānošanas vajadzībām;

6.2. balstoties uz Vadošās iestādes iesniegtajiem dokumentiem, pārskatīt Rīcības programmas īstenošanu un analizēt tās mērķu sasniegšanā gūtos rezultātus, tai skaitā:
6.2.1. finanšu datus,
6.2.2. mērķu sasniegšanai noteiktos rādītājus un to sasniegtās skaitliskās vērtības;
6.2.3. darbības rezultātu satvarā noteiktos starpposma un gala mērķus un to izpildes progresu;
6.2.4. novērtēšanas plānā iekļautos pasākumus un izvērtēšanās izdarītos secinājumus;
6.2.5. paredzētās darbības, kas saistītas ar konkrētu ex ante nosacījumu izpildi

6.3. izvērtēt un apstiprināt gada īstenošanas ziņojumus, pirms to nosūtīšanas Eiropas Komisijai;

6.4. izstrādāt priekšlikumus Rīcības programmas pārskatīšanai, lai veicinātu EJZF mērķu sasniegšanu, kā arī lai uzlabotu tās vadību, tostarp finanšu pārvaldību un darbības, kas saistītas ar administratīvā sloga mazināšanu atbalsta saņēmējiem;

6.5. izskatīt un sniegt atzinumus par jebkuriem Vadošās iestādes ierosinātiem grozījumiem Rīcības programmā, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto;

6.6. izskatīt iespējas veikt pasākumus ar mērķi veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iespēju vienlīdzību un nediskrimināciju, tostarp pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti;

6.7. apstiprināt Komitejas reglamenta grozījumus, izņemot grozījumus Komitejas sastāvā. Gadījumos, kad tiek veiktas izmaiņas Komitejas sastāvā, Komitejas sekretariāts informē Komitejas locekļus par veiktajām izmaiņām;

6.8. veikt citas Latvijas normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulas (ES) Nr.508/2014 nosacījumiem.


III. Komitejas sastāvs

7. Komitejas sastāvā ir Komitejas locekļi ar balsstiesībām un Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām. Komitejas locekļi par darbu Komitejā nesaņem atalgojumu.

8. Komitejas locekļi ar balsstiesībām – institūciju pārstāvji, kuru dalība Komitejas sastāvā paredzēta Noteikumu Nr.599 35.punktā.

9. Balsstiesīgās institūcijas dalībai Komitejā izvirza pārstāvi, aizpildot rakstisku vai elektronisku iesniegumu (2.pielikums), un iesniedz to Sekretariātā. Balsstiesīgās institūcijas deleģētajiem pārstāvjiem var nominēt arī aizvietotāju, aizpildot un elektroniski iesniedzot sekretariātā iesniegumu (2.pielikums).

10. Par jebkurām izmaiņām saistībā ar institūcijas deleģēto pārstāvi darbam Komitejā, viņa aizvietotāju vai iesniegumā iekļautajā informācijā balsstiesīgā institūcija piecu darba dienu laikā elektroniski vai rakstveidā informē Sekretariātu, atkārtoti iesniedzot iesniegumu saskaņā ar reglamenta 2.pielikumu.

11. Eiropas Komisijas un neatkarīgo novērtētāju pārstāvis/pārstāvji piedalās Komitejas darbā kā Komitejas loceklis/locekļi ar padomdevēja tiesībām.

12. Sekretariāts pēc Komitejas personālsastāva apstiprināšanas vai izmaiņu veikšanas Komitejas personālsastāvā:

12.1. informē Komitejas locekļus par personālsastāva apstiprināšanu vai izmaiņu veikšanu tajā;

12.2. informē Komitejas locekļus ar balsstiesībām par valsts amatpersonas statusa iegūšanu un pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23. pantu;

12.3. saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta piekto daļu, nodrošina informācijas sagatavošanu un Valsts ieņēmumu dienesta informēšanu par attiecīgo Komitejas locekli ar balsstiesībām 15 darbdienu laikā pēc valsts amatpersonas statusa iegūšanas.

13. Komitejas locekļu saraksts (1.pielikums) tiek publicēts Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes www.zm.gov.lv sadaļā Eiropas Savienības atbalsts > Zivsaimniecība > ZRP 2014-2020 > Uzraudzība > Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam uzraudzības komiteja > Uzraudzības komitejas sastāvs.

14. Institūcijām, kuras deleģējušas pārstāvjus darbam Komitejā, ir pienākums nodrošināt, ka to deleģētie pārstāvji apmeklē Komitejas sēdes.
 
15. Komitejas locekļi tiek atbrīvoti no pienākumu pildīšanas Komitejā šādos gadījumos:

15.1. pēc to pārstāvētās institūcijas lūguma;

15.2. pēc Komitejas lūguma un/vai Komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma, gadījumā, ja sistemātiski netiek pildīti Komitejas locekļa pienākumi.

IV. Komitejas tiesības un pienākumi

16. Pēc Komitejas locekļu ar balsstiesībām ierosinājuma, Komiteja var izveidot darba grupas (tajās var piedalīties arī eksperti, kas nav Komitejas locekļi).

17. Komitejas locekļiem ir pienākums apmeklēt sēdes un pildīt Komitejas lēmumus.

18. Ja kāds no Komitejas locekļiem sēdē tiek aizvietots, viņa aizvietotājam vai pilnvarotajai personai ir balsstiesības, kas izriet no attiecīgās institūcijas pilnvarojuma.

19. Komitejas priekšsēdētājs, kā arī nepieciešamības gadījumā Eiropas Komisijas pārstāvji var uzaicināt ekspertus, kas nav Komitejas locekļi, piedalīties sēdēs saistībā ar kādu konkrētu darba kārtības jautājumu. Eksperti piedalās tikai tajās diskusijās, kas attiecas uz viņu kompetences jautājumu.
 
20. Komitejas oficiālo pozīciju par apspriežamajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo Komitejas priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. Pārējie Komitejas locekļi var sniegt paziņojumus presei, bet viņi nedrīkst paust Komitejas oficiālo pozīciju.

V. Komitejas sēdes

21. Vadošā iestāde organizē Komitejas sēdes (turpmāk – sēdes) pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Sēdes darba kārtība un informācija par sēdes norises laiku un vietu elektroniski tiek paziņota ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms sēdes.

22. Sēdi vada Komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

23. Papildus sēdes var sasaukt, ja to rakstveidā pieprasa 1/4 Komitejas locekļu. Komitejas priekšsēdētājs nosaka sēdes datumu 10 darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Sēdi sasauc ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā.

24. Darba kārtību sagatavo Komitejas sekretariāts, un to apstiprina Komitejas priekšsēdētājs.

25. Katrs Komitejas loceklis, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvis, kurš vēlas papildināt darba kārtību ar papildu punktu, iesniedz savu priekšlikumu rakstveidā vai elektroniski Komitejas sekretariātā ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms sēdes. Pieteikumā izklāsta jautājuma būtību un pamato tā iekļaušanu Sēdes darba kārtībā.

26. Papildinātā darba kārtība un sēdē izskatāmie dokumenti elektroniski tiek nosūtīti visiem Komitejas locekļiem un uzaicinātajiem ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sēdes.

27. Ja Komitejas locekļiem ir kādi iebildumi vai priekšlikumi par saņemtajiem dokumentiem, tie var rakstiski vai elektroniski informēt Komitejas sekretariātu ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes.

28. Iebildumi un priekšlikumi, kas nav saņemti 27.punktā norādītajā termiņā, tiek izskatīti sēdes laikā.

29. Komitejas sekretariāts sagatavo izziņu par Komitejas locekļu sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem. Sēdes laikā Komitejas priekšsēdētājs un Komitejas locekļi izvērtē sniegtos iebildumus un priekšlikumus, un pieņem lēmumu par Komitejas sēdes darba kārtību un izskatāmajiem dokumentiem.

30. Ja nepieciešams, Komitejas sekretariāts nodrošina sēdes tulkojumu angļu valodā.

VI. Lēmumu pieņemšana

31. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās Sēdē piedalās vismaz piecdesmit procenti un viena balss no Komitejas locekļu ar balsstiesībām vai to pilnvaroto personu skaita.

32. Komiteja lēmumus pieņem savstarpēji vienojoties, vai ar klātesošo Komitejas balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsošanā balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss.

33. Gadījumos, ja netiek panākta vienošanās, Komiteja lemj par procedūru, kādā konkrētais jautājums risināms, tai skaitā, izveidojot darba grupu jautājuma risināšanai un tas atkārtoti tiek iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Ja joprojām netiek panākta vienošanās, tad lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, Komitejas locekļiem atklāti balsojot.

34. Ja Komitejas loceklis nepiekrīt Komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai Komitejas sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

35. Nepieciešamības gadījumā Komiteja var pieņemt lēmumu, izmantojot rakstisko procedūru.

36. Lēmumu pieņemšana rakstiskajā procedūrā ir šāda:
36.1. Komitejas sekretariāts sagatavo lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un elektroniski nosūta Komitejas locekļiem saskaņošanai;

36.2. piecu darba dienu laikā pēc lēmumprojekta nosūtīšanas brīža Komitejas locekļi ar balsstiesībām rakstiski vai elektroniski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem, bet Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām rakstiski vai elektroniski paziņo par priekšlikumiem, attiecībā uz lēmumprojektu;

36.3. ja minētajā termiņā iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti vai iesniegtie priekšlikumi ir redakcionāla rakstura, lēmumu uzskata par pieņemtu un Komitejas sekretariāts sagatavo lēmumu parakstīšanai;

36.4. ja noteiktajā termiņā ir saņemti iebildumi vai priekšlikumi, Sekretariāts piecu darba dienu laikā par tiem sagatavo izziņu, norādot, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, atbilstoši precizē lēmumprojektu un elektroniski nosūta izziņu un precizēto lēmumprojektu Komitejas locekļiem atkārtotai saskaņošanai;

36.5. divu darba dienu laikā pēc 36.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas Komitejas locekļi rakstiski vai elektroniski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem. Ja iebildumi par lēmumprojektu ir saņemti no mazāk nekā 1/3 Komitejas locekļu, lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, un Komitejas sekretariāts sagatavo lēmumu parakstīšanai;

36.6. lēmumu ar drošu elektronisko parakstu paraksta Komitejas priekšsēdētājs. Komitejas sekretariāts divu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūta apliecinātu elektroniski parakstītā lēmuma kopiju Komitejas locekļiem. Lēmumi ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu glabājas Zemkopības ministrijas dokumentu vadības sistēmā;

36.7. Tomēr, ņemot vērā Komitejas locekļu sniegtos priekšlikumus un iebildumus, Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs rakstiskās procedūras veidā izskatīto jautājumu virzīt izskatīšanai atsevišķā Komitejas sēdē vai lemt par izskatāmā jautājuma iekļaušanu Komitejas nākamās sēdes darba kārtībā.

VII. Komitejas sēdes protokols

37. Sēdes laikā tiek veikts audioieraksts, kas tiek izmantots sēdes protokola sagatavošanai. Sēdes protokolā norāda informāciju par sēdes dalībniekiem, darba kārtību, par sēdes dalībniekiem, kas piedalījušies attiecīgajās diskusijās, pieņemtajiem lēmumiem un balsojumiem, ja tādi notikuši, kā arī, ja nepieciešams, Komitejas locekļu atšķirīgos viedokļus.

38. Komitejas locekļi apņemas ievērot visus ētikas principus, kas saistīti ar interešu konflikta novēršanu. Gadījumā, ja kāda jautājuma izskatīšanā Komitejas loceklim ir iespējams potenciāls interešu konflikts, Komitejas dalībnieka pienākums ir paust to, fiksējot Komitejas protokolā un atturoties no viedokļa paušanas un balsošanas.

39. Komitejas sekretariāts pēc sēdes sagatavo sēdes protokola projektu un piecu darba dienu laikā pēc sēdes elektroniski nosūta sēdes protokola projektu visiem Komitejas locekļiem saskaņošanai.

40. Komitejas locekļi divu darba dienu laikā Komitejas sekretariātam elektroniski iesniedz priekšlikumus un iebildumus par protokola projektu.

41. Ja noteiktajā termiņā priekšlikumi un iebildumi nav saņemti vai iesniegtie priekšlikumi ir redakcionāla rakstura, Komitejas sēdes protokols uzskatāms par apstiprinātu. Protokolu ar drošu elektronisko parakstu paraksta Komitejas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Komitejas sekretariāts divu darba dienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūta apliecinātu elektroniski parakstītā protokola kopiju Komitejas locekļiem. Protokoli ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu glabājas Zemkopības ministrijas dokumentu vadības sistēmā.

42. Ja noteiktajā termiņā par protokola projektu saņemti Komitejas locekļu iebildumi un priekšlikumi, sekretariāts tos izvērtē un pieņem lēmumu par sniegto iebildumu un priekšlikumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sēdes protokolā. Sekretariāts sagatavo sēdes protokolu parakstīšanai un piecu darba dienu laikā nosūta apliecinātu elektroniski parakstītā protokola kopiju visiem Komitejas locekļiem.

43. Elektroniski parakstīto protokolu, sēdes darba kārtību un materiālus ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes www.zm.gov.lv sadaļā Eiropas Savienības atbalsts > Zivsaimniecība > ZRP 2014-2020 > Uzraudzība > Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam uzraudzības komiteja > Uzraudzības komitejas sēdes.

 

Komitejas priekšsēdētājsa                            P.R.Krieviņa