Zveja Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas

Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2021.gadā
 

 

Informējam, ka Zemkopības ministrija (turpmāk - ministrija) 2020.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4.1-12e/130 „Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2021.gadā” (turpmāk - lēmums) un 2021.gada 27.janvārī šī lēmuma grozījumus Nr. 4.1-12e/2.

 
Saskaņā ar lēmumā noteikto, 2021.gadā rūpniecisko zvejas tiesību nomas līgumu protokoli par lēmumā noteikto zvejas limitu tiks slēgti ar 34 zvejniecības komercsabiedrībām. 

 

Savukārt kuģu sarakstā zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sadalījumā pa zivju sugām un zvejas vietām 2020.gadam tiks iekļauti un zvejai pilnvaroti 58 zvejas kuģi.
 

Lēmumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:

1) 1.pielikums „Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku nozvejas limitu sadalījums 2021.gadam”, kurā ir noteikti zivju nozvejas apjoma limiti rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem;
2) 2.pielikums „Kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pa zivju sugām un zvejas vietām 2021.gadam”, kurā ir apstiprināts zvejas kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem sadalījumā pa zivju sugām un zvejas rajoniem.
 

Ar Zemkopības ministrijas lēmuma Nr. 4.1-12e/130 pilnu tekstu un tā pielikumiem var iepazīties Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļā.