Zveja iekšējos ūdeņos

Rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 31.05.2018. lēmumu Nr.210 ir noteikts rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā. Pašvaldības lēmums, lēmuma pielikums.

 

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2021.gadam 

 

Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā atsevišķi grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas izmaiņas: 

- zvejas tīklu limits Durbes ezerā (Durbes novads) tiek samazināts par 450 metriem (no 1200 m līdz 750 m), lai veicinātu ezera zivju resursu saudzēšanu;

- notiek atteikšanās no zvejas tīklu limita Raiskuma ezerā un Sārumezerā (Pārgauhas novads), lai ieviestu licencēto makšķerēšanu un tā rezultātā attīstītu rekreācijas nolūkos pieejamu, sakoptu vidi pie ūdenstilpēm;

- notiek atteikšanās no zvejas tīklu limita Odzes ezerā (Pļaviņu novads), lai attīstītu rekreācijas iespējas Odzes ezerā – pilnveidotu aktīvā tūrisma attīstību ar iespēju nākotnē radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai;

- notiek arī atteikšanās no kopējā nozvejas apjoma limita un nozvejas apjoma limita komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām Odzes ezerā (Pļaviņu novads), jo šajā ezerā zvejas tīklu limita vairs nav.

 

 

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2020.gadam