Zvejniecība

Zvejniecības likums

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr. 94 „Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” 

Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”

Ministru kabineta 07.08.2001.noteikumi Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”

Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”

Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"

Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomikas zonas ūdeņos”

Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”

Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”

Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr.192 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos”

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.466 „Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus”

Ministru kabineta 06.09.2005. noteikumi Nr.675 „Nelikumīgi izmantoto aizliegto zvejas rīku un līdzekļu un nelikumīgi izmantoto nemarķēto zvejas tīklu iznīcināšanas kārtība”

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" 

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”