Zvejniecība

2021.gads

PADOMES REGULA (ES) 2021/1888 (2021. gada 27. oktobris), ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām citos ūdeņos piemērojamām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2021/92

 

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1417 (2021. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz izkraušanas pienākuma specifikācijām, kas attiecas uz lasi Baltijas jūrā 2021.– 2023. gada periodā, papildina Regulu (ES) 2016/1139

 

PADOMES REGULA (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi

 

PADOMES REGULA (ES) 2021/91 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. un 2022. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

 

2020.gads

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2020/1781 (2020. gada 25. novembris), ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu, Baltijas jūras rietumdaļas krājuma mencu un Baltijas jūras rietumdaļas krājuma reņģi zvejojošās flotēs

 

Padomes Regula (ES) 2020/1579 (2020. gada 29. oktobris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2020/123 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos

 

2019.gads

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005

 

2018.gads

Padomes Regula (ES) 2018/120 (2018. gada 23. janvāris), ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko groza Regulu (ES) 2017/127

 

2017.gads

Padomes Regula (ES) 2017/1970 (2017. gada 27. oktobris), ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2017/127

 

2016.gads

Padomes Regula (ES) 2016/1903 (2016. gada 28. oktobris), ar ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2016/72

 

2015.gads

PADOMES REGULA (ES) 2015/2072, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1221/2014 un Regulu (ES) 2015/104

2015. gada 28. oktobra Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1962, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2015/812 (2015. gada 20. maijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98

Padomes Regula (ES) 2015/104 ( 2015. gada 19. janvāris ), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014

Padomes Regula (ES) Nr. 1367/2014 ( 2014. gada 15. decembris ), ar ko 2015. un 2016. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

Padomes regula (ES) Nr. 1221/2014 (2014. gada 10. novembris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un Regulu (ES) Nr. 1180/2013

 

2014.gads

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1396/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā

Padomes regula (ES) Nr. 1221/2014 (2014. gada 10. novembris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un Regulu (ES) Nr. 1180/2013

PADOMES REGULA (ES) Nr. 43/2014 (2014. gada 20. janvāris), ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem- konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi.

 

2013.gads

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1180/2013  (2013. gada 19. novembris), ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

Padomes Regula (ES) Nr. 1270/2013 ( 2013. gada 15. novembris ) par zvejas iespēju iedalīšanu atbilstīgi Protokolam starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti

Padomes regula (ES) Nr. 40/2013 (2013. gada 21. janvāris), ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas konkrētos  ūdeņos, kas nav ES  ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets

 

2012.gads

Padomes regula (ES) Nr. 1262/2012 (2012. gada 20. decembris), ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā 

Komisijas lēmums (2012. gada 15. novembris) par to trešo valstu paziņošanu, kuras Komisija uzskata par tādām, kuras varētu tikt noteiktas par
nesadarbīgām trešām valstīm saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (2012/C 354/01)
 

Padomes regula (EK) Nr. 1801/2006 (2006. gada 30. novembris), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku 

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1088/2012. (2012. gada 20. novembris), ar ko 2013. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 319/2012 ( 2012. gada 13. aprīlis ), ar ko 2012. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētu daudzumu, kas 2011. gadā ieturēts atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 368/2012 ( 2012. gada 27. aprīlis ), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets

Padomes Regula (ES) Nr. 44/2012 ( 2012. gada 17. janvāris ), ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets

Padomes Regula (ES) Nr. 43/2012 ( 2012. gada 17. janvāris ), ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets 

 

2011.g.

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2011 ( 2011. gada 30. novembris ), ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1373/2011 ( 2011. gada 21. decembris ), ar kuru paredz ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2012. gadā nepiemērot noteiktus zvejas piepūles limitus atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 32/2012 ( 2011. gada 14. novembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

2011/883/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 21. decembris ), ar ko izveido Savienības inspektoru sarakstu atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 79. panta 1. Punktam

Padomes Lēmums (2011. gada 20. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Nolīgumu par ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Padomes Regula (ES) Nr. 57/2011 ( 2011. gada 18. janvāris ), ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/2011 (2011. gada 8. aprīlis), ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 25. novembris) par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2011. gadam

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1222/2011 (2011. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1010/2009 attiecībā uz administratīvu vienošanos ar trešām valstīm par zvejniecības produktu nozvejas sertifikātiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1107/2011 (2011. gada 28. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Latvijas karoga kuģiem zvejot ziemeļu garneles NAFO 3L zonā

 

2010.g.

Komisijas Regula (ES) Nr. 201/2010 ( 2010. gada 10. marts ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 468/2010 ( 2010. gada 28. maijs ), ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā 

Komisijas Regula (ES) Nr. 468/2010 (2010. gada 28. maijs), ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (2010. gada 28. maijs), ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

Padomes Regula (ES) Nr. 1124/2010 (2010. gada 29. novembris), ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

Padomes Regula (ES) Nr. 1225/2010 (2010. gada 13. decembris), ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1013/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus attiecībā uz Savienības flotes politiku, kura noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 III nodaļā (kodificēta redakcija)

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku

Padomes Regula (ES) Nr. 219/2010 (2010. gada 15. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 53/2010 groza attiecībā uz konkrētu zivju krājumu zvejas iespējām pēc tam, kad ar Norvēģiju un Fēru salām ir noslēgta divpusēja vienošanās zvejniecības jomā 2010. gadam

Komisijas Regula (ES) Nr. 86/2010 (2010. gada 29. janvāris), ar kuru Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas produktu definīciju un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1010/2009 — attiecībā uz apmaiņu ar informāciju par trešo valstu zvejas kuģu inspekcijām un administratīvajiem pasākumiem, ko piemēro nozvejas sertifikātiem

Padomes Regula (ES) Nr. 53/2010 (2010. gada 14. janvāris), ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1359/2008, (EK) Nr. 754/2009, (EK) Nr. 1226/2009 un (EK) Nr. 1287/2009

Komisijas Regula (ES) Nr. 201/2010 (2010. gada 10. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (OV L 131, 28.5.2009.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 237/2010 (2010. gada 22. marts), ar kuru paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

 

IETEIKUMI

2010/167/ES Komisijas Ieteikums (2010. gada 19. marts) par mobilo sakaru pakalpojumu kuģos (MCV pakalpojumu) sistēmu atļaušanu

 

2009.g.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Komisijas Regula (ES) Nr. 1196/2009 ( 2009. gada 4. decembris ), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar dalībvalstu karogu, zvejot sarkanasarus NAFO apgabala 3M rajonā

Padomes Regula (ES) Nr. 1197/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2115/2005, ar ko izveido Grenlandes paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas darbības jomā

Padomes regula (EK) Nr. 1226/2009 ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā

Padomes regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008, (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 1268/2009 (2009. gada 21. decembris), ar ko ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2010. gadā nepiemēro noteiktus zvejas piepūles ierobežojumus un reģistrēšanas prasības atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

Padomes Regula (EK) Nr. 753/2009 ( 2009. gada 27. jūlijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 43/2009 attiecībā uz dažu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2009 (2009. gada 11. marts) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija) (1) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 217/2009 (2009. gada 11. marts) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) (1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 218/2009 (2009. gada 11. marts) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) (1)

Padomes Regula (EK) Nr. 439/2009 (2009. gada 23. marts), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zvejniecībā un dzīvo jūras resursu saglabāšanā Baltijas jūrā 

Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2009 ( 2009. gada 3. septembris ), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar dalībvalstu, izņemot Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas, karogu, zvejot ziemeļu garneles NAFO pārvaldības apgabala 3L rajonāLabojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1077/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007 

 

2008.g.

Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 1627/94 un atceļ Regulu (EK) Nr. 3317/94

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 517/2008 (2008. gada 10. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 īstenošanai attiecībā uz zvejas rīku linuma acs izmēra noteikšanu un auklas diametra novērtēšanu

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1359/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko 2009. un 2010. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1322/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko 2009. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā

PADOMES REGULA (EK) Nr. 704/2008 (2008. gada 15. jūlijs) par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko laikposmam no 2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku

PADOMES REGULA (EK) Nr. 538/2008 (2008. gada 29. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1086/2008 (2008. gada 5. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1438/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus attiecībā uz Kopienas flotes politiku, kura noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 III nodaļā

 

2007.g.

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1386/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1100/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1098/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97

PADOMES REGULA (EK) Nr. 809/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem

PADOMES REGULA (EK) Nr. 520/2007 (2007. gada 7. maijs), ar ko paredz tehniskus pasākumus konkrētu tālu migrējošu zivju sugu krājumu saglabāšanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 973/2001

 

2006.g.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1262/2006 (2006. gada 23. augusts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 51/2006 attiecībā uz to kuģu sarakstu, kas veikuši nelegālas, neziņotas un nereglamentētas zvejas darbības Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā

PADOMES REGULA (EK) Nr. 764/2006 (2006. gada 22. maijs) par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1921/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1799/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 26/2004 par Kopienas zvejas flotes reģistru

PADOMES REGULA (EK) Nr. 700/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs

KOMISIJAS LĒMUMS (2006. gada 1. marts), ar kuru paziņo par to, ka saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku darbību sāk Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome

 

2005.g.

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2187/2005 (2005. gada 21. decembris), ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1434/98, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 88/98

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2115/2005 (2005. gada 20. decembris), ar ko izveido Grenlandes paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas darbības jomā

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1568/2005 (2005. gada 20. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 850/98 attiecībā uz dziļūdens koraļļu rifu aizsardzību pret zvejas ietekmi noteiktos Atlantijas okeāna apgabalos

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 776/2005 (2005. gada 19. maijs), ar ko pielāgo konkrētas zivju kvotas 2005. gadam atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 847/96, ar ko ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 448/2005 (2005. gada 15. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā

PADOMES REGULA (EK) Nr. 768/2005 (2005. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai

KOMISIJAS LĒMUMS (2005. gada 26. augusts) par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

 

2004.g.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2103/2004 (2004. gada 9. decembris) par datu nosūtīšanu attiecībā uz noteiktu zveju rietumu ūdeņos un Baltijas jūrā

Council Regulation (EC) No 812/2004 of 26.4.2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

Commission Regulation (EC) No 26/2004 of 30 December 2003 on the Community fishing fleet register

 

Zivsaimniecības datu vākšanas jomu regulējošā likumdošana

Padomes Regula (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā

Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2008 (2008. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku

 

2009.g.

Komisijas Lēmums 2009/811/EK ( 2009. gada 2. oktobris ) par Kopienas finansiālo ieguldījumu noteiktu dalībvalstu valsts programmās datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7424)