Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

  • Service code:
    LAD SVIN
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Īstenojot šo aktivitāti mērķis ir nodrošināt dabiskajiem apputeksnētājiem un medus bitēm atbilstošu vidi, kas veicinās biškopības attīstību, audzējot augus nektāra ieguvei. Īstenojot aktivitāti "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN), tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un saudzējošas vides izveide dabīgiem apputeksnētājiem un medus bitēm. Piesakoties uz atbalstu, lauksaimniekam jānorāda bišu saimju ganāmpulka numurs un bišu saimju skaits, kas tiks ganītas atbalsttiesīgajā platībā. Kā arī jānorāda, vai viņš ir bišu saimju īpašnieks vai arī atbalsttiesīgajā platībā tiks turētas citam lauksaimniekam piederošas bišu saimes. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu! Piesakot platības SVIN aktivitātei, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). Atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha.