Employees

Dace Freimane

Head of Division
Dace.Freimane [at] zm.gov.lv

Evita Kozlovska

Deputy Head of Division
Evita.Kozlovska [at] zm.gov.lv

Inga Orlova

Senior Expert
Inga.Orlova [at] zm.gov.lv

Inese Ozola

Senior Expert
Inese.Ozola [at] zm.gov.lv

Sintija Inne

Senior Expert
Sintija.Inne [at] zm.gov.lv