Employees

Gita Jansone

Head of Division
Gita.Jansone [at] zm.gov.lv

Ineta Lavrinoviča

Deputy Head of Division
Ineta.Lavrinovica [at] zm.gov.lv

Sandra Justa

Senior Expert
Sandra.Justa [at] zm.gov.lv

Lelde Blūma

Senior Expert
Lelde.Bluma [at] zm.gov.lv

Anna Želtkovska

Senior Expert
Anna.Zeltkovska [at] zm.gov.lv

Anželika Lazdiņa

Assistant to the Minister
Anzelika.Lazdina [at] zm.gov.lv