Augu aizsardzības līdzekļi un kaitīgie organismi

Augu aizsardzības līdzekļu apriti un kaitīgo organismu izplatības ierobežošanu regulē Augu aizsardzības likums, kura mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu  izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

Valsts uzraudzību un kontroli augu aizsardzības jomā veic Valsts augu aizsardzības dienests. Informācija par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un izplatīšanu pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

Bakteriālā iedega

Bakteriālo iedegu infekciju izraisa baktērija (Erwinia amylovora), kas viegli izplatās ar kukaiņu, putnu, vēja un citu pārnesēju palīdzību. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas.

Lieli izplatīšanās draudi ir siltā un mitrā laikā, kad baktērijas strauji vairojas un ilgāk izdzīvo ārpus auga. Slimības pazīmes mēdz būt atšķirīgas atkarībā no gadalaika un viegli sajaucamas ar citu slimību simptomiem, tāpēc droši apstiprināt bakteriālo iedegu infekciju var tikai laboratoriski.

Augu aizsardzības likums paredz, ka persona var saņemt kompensāciju par tai uzdoto fitosanitāro pasākumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lauku atbalsta dienests, kas ir finansējumu administrējošā iestāde, saņēmis 12 iesniegumus kompensāciju saņemšanai par 2014.gadā noteiktajiem un izpildītajiem fitosanitārajiem pasākumiem. Tā kā šie izdevumi sedzami no valsts budžeta, Ministru kabinets otrdien, 2014.gada 25.novembrī, apstiprinājis rīkojumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. Rīkojums noteic piešķirt Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam) 20 541 eiro, lai bakteriālās iedegas Erwinia amylovora apkarošanai un izplatības ierobežošanai kompensācijā izmaksātu 20 541 eiro, tai skaitā pašvaldībām - 393 eiro.

Plašāka informācija par bakteriālo iedegu pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.

Kartupeļu gaišā gredzenpuve, tumšā gredzenpuve

Kartupeļu gaišā gredzenpuve ir viena no bīstamākajām kartupeļu slimībām. To ierosina baktērija Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, un slimības dēļ kartupeļu raža un tās kvalitāte var samazināties pat līdz 50%.

Plašāka informācija ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.

Latvāņi

2014.gada 2.septembrī veikti grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. (Ministru kabineta noteikumi Nr.522)

Daudz darba ieguldīts, LIFE programmas "Daba un bioloģiskā daudzveidība" projekta iedzīvināšanai, lai rastu risinājumu un piesaistītu ES finansējumu latvāņu apkarošanai. LIFE ir Eiropas Savienības finanšu instruments vides un dabas aizsardzības aktivitāšu atbalstam. LIFE programma darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā, kā arī kandidātvalstīs un daļā kaimiņvalstu. Lai apzinātu situāciju un apspriestos par turpmākajām latvāņu apkarošanas iespējām valstī, Zemkopības ministrija aicināja uz tikšanos desmit novadu pašvaldības. Valsts augu aizsardzības dienests, kā projekta koordinators ir gatavs startēt ar projekta pieteikumu Eiropas Kopienas vides un klimata LIFE programmas 2014.‒ 2020. gadam ietvaros apakšprogrammā "Daba un bioloģiskā daudzveidība". Veicot aprēķinus nepieciešamajā finansējumā, nācās atteikties no domas veikt šo programmu visā valsts mērogā, jo ir zināms, ka latvāņus viena gada ietvaros nevar apkarot, tam nepieciešami vismaz septiņi gadi un gandrīz 15 miljoni eiro. Latvijai pieejamais finansējums ir noteikts 7 miljonu apmērā uz visu veidu projektiem, līdz ar to šobrīd tiek nogaidīts, lai saprastu atlikušā finansējuma apjomu. Pirmais projektu iesniegšanas termiņš bija 2014. gada 16.oktobris.

Plašāka informācija par latvāņu ierobežošanu ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.