Salīdzinot ar iepriekš spēkā esošām prasībām nav noteikuša izmaiņas nozvejas un izkraušanas datu iesniegšanas kārtībā -  zvejniekiem, kas zvejo aiz piekrastes ūdeņiem zvejas datus elektroniski ievada ERS.

Savukārt, kopš 2021.gada 1.janvāra piekrastes zvejnieki, kuri nodarbojas ar komerciālo zveju, zvejas žurnālu aizpilda LZIKIS. Gadījumā, ja zveja nav notikusi zvejas žurnāls LZIKIS nav jāaizpilda.

Piekrastes zvejnieki, kuri zvejo pašpatēriņam, zvejas žurnālu līdz 2022.gada 31.decembrim var aizpildīt papīra formā un nodod to Valsts vides dienestam.

Zvejniekiem jāņem vērā, ka zvejas produktus atļauts pārdod tikai LZIKIS reģistrētiem pirmajiem pircējiem, izņemot gadījumus:

  • ja produktus pārdod galapatērētājiem un produktu daudzums nepārsniedz 30 kilogramu no viena zvejas reisa;
  • ja produkti tiek iegādāti valsts īstenojamiem pētījumiem un analīzēm;
  • ja produktu pirmā pirkšana notiek ārpus Latvijas un pircējs ir reģistrēts attiecīgajā valstī;

Gadījumā, ja zvejnieks zivis pēc izkraušanas transportē līdz to pārdošanai uz citu vietu, viņam ir jāaizpilda LZIKIS Transportēšanas dokuments. Pēc tam kad tas ir izdarīts, tad kravai var arī nepievienot Noteikumu Nr. 94 5.pielikumā norādīto transportēšanas dokumentu papīra formā, jo tas jau ir elektroniski reģistrēts sistēmā. 

Gadījumā, ja zivis pēc izkraušanas vai transportēšanas uzreiz netiek pārdotas (piemēram, zvejnieks tās pats apstrādā vai uzglāba), zvejnieks aizpilda LZIKIS Pārņemšanas deklarāciju (deklarācijā, papildus informācijai par nozveju, tiek norādīts uzņēmums un adrese, kurā zivis tiek uzglabātas).
 
LZIKIS paredz zvejniekiem reģistrēt arī zivju šķirošanas un zivju apstrādes darbības, jo šādā veidā notiek izmaiņas ar sākotnējām zvejas produktu partijām un tas ir svarīgi izsekojamības nodrošināšanai.
 
Pēc zivju pircēja pieprasījuma zvejniekam ir arī pienākums sniegt zivju pircējam atbilstošus datus (piemēram, kopā ar zvejas kuģa/laivas nosaukumu iesniegt tā izsaukuma signālu, zvejas licences numuru un darbības termiņu, kapteiņa uzvārdu un parakstus, kā arī datus par pārkraušanas darbībām u.c.), kas tam ir  jānodrošina nozvejas sertifikāta pilnīgai aizpildīšanai zvejas produktu eksporta gadījumā.

Informācija atjaunota 2021.gada aprīlī