Valsts uzraudzībā esošu dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, pārtikas uzņēmumam, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersantam un embriju transplantācijas komersantam ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju Ministru kabineta noteiktajā apmērā, ja ir izpildītas dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju, dzīvnieku ēdināšanu, biodrošību, rīcību epizootijas uzliesmojuma gadījumā un draudu novēršanai, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un tādu atvasinātu produktu apriti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, kā arī ziņošanu par dzīvnieku pārvietošanu un dzīvnieku saslimšanu. 

Nosacījumi un kārtība zaudējuma kompensācijas saņemšanai ir noteikti Veterinārmedicīnas likuma 35. un 38.pantā.

Tāpat nosacījumi un kārtība zaudējuma kompensācijas saņemšanai ir noteikta Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 “Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi” (turpmāk - noteikumos Nr.199).