Dzīvnieku barības jomu regulē vairāk kā 280 Regulas, 250 no tām par atļautām dzīvnieku barības piedevām

Pamatregulas: 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr.178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

Komisijas (EK) 2009.gada 27.janvāra  Regula (EK) Nr.152/2009 ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr.183/2005 ar ko paredz barības higiēnas prasības

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regula (EK) Nr.1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Regula (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) Nr.767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK

Komisijas 2011.gada 25.februāra Regula (ES) Nr.142/2011 ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai

Komisijas 1982.gada 23.jūnija Direktīva 82/475/EEK, ar ko nosaka sastāvdaļu kategorijas, kuras var izmantot lolojumdzīvnieku barības maisījumu marķēšanai

Komisijas 1991.gada 6.jūnija Direktīva 91/334/EEK, ar ko groza Direktīvu 82/475/EEK, ar ko nosaka sastāvdaļu kategorijas, kuras var izmantot lolojumdzīvnieku barības maisījumu marķēšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

KOMISIJAS 2020.gada 4.marta REGULA (ES) 2020/354, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK

Vadlīnijas

Saites:

Eiropas Savienības regulas un citi normatīvie akti barības nekaitīguma jomā

Dzīvnieku barības kontrole

Dzīvnieku barības marķēšana

Dzīvnieku barības piedevas

Ārstnieciskā un diētiskā dzīvnieku barība

Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības Dokuments attiecas uz EEZ (latviski) (angliski)
  • Komisijas Regula (EK) Nr. 141/2007 (2007. gada 14. februāris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas “Kokcidiostati un histomonostati” (latviski) (angliski)

Ģenētiski modificēta dzīvnieku barība

Dzīvnieku barības higiēna

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības Dokuments attiecas uz EEZ (latviski) (angliski)

Dzīvnieku barības paraugu noņemšana un analīžu metodika

  • Eiropas Komisijas 2009.gada 27.janvāra Regula (EK) Nr.152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (latviski) (angliski)

Nevēlamās vielas dzīvnieku barībā