Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2024. gadā

 
Informējam, ka Zemkopības ministrija (turpmāk - ministrija) 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 4.1-12e/14 „Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2024. gadā” (turpmāk - lēmums).

Saskaņā ar lēmumā noteikto, 2024. gadā rūpniecisko zvejas tiesību nomas līgumu protokoli par lēmumā noteikto zvejas limitu ir slēgti ar 26 zvejniecības komercsabiedrībām. 

Savukārt kuģu sarakstā zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sadalījumā pa zivju sugām un zvejas vietām 2024. gadam iekļauti un zvejai pilnvaroti 48 zvejas kuģi.

  • Lēmumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
    1. 1.pielikums „Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku nozvejas limitu sadalījums 2024. gadam”, kurā ir noteikti zivju nozvejas apjoma limiti rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem;
    2. 2.pielikums „Kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pa zivju sugām un zvejas vietām 2024. gadam”, kurā ir apstiprināts zvejas kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem sadalījumā pa zivju sugām un zvejas rajoniem. 

Ar Zemkopības ministrijas lēmuma Nr. 4.1-12e/14 pilnu tekstu un tā pielikumiem var iepazīties Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļā.