Ar 2022. gada 16. jūliju tiek  piemērota  Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2019/1009  ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003. 

Regula aptver ES mēslošanas līdzekļus, piemēram,  neorganiskos mēslošanas līdzekļus, organiskos mēslošanas līdzekļus, augu augšanas substrātus,  augsnes ielabotājus,  augu biostimulatorus u.c. 

Katrai ES mēslošanas līdzekļu  kategorijai ir noteikti deklarējamie kvalitātes rādītāji, piemēram, minimālais barības vielu daudzums, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamais daudzums u.c. Noteiktas ES mēslošanas līdzekļu komponentmateriālu kategorijas.  

Tāpat regulā noteiktas ES mēslošanas līdzekļu marķēšanas prasības, ES mēslošanas līdzekļi tiek marķēti ar CE zīmi,  un mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūra.